ESRS dla MŚP cz.3 wskaźnik B3

Opublikowano w

LinkedIN (5)

Lidia Grzegorczyk

W poprzednim artykule dot. ESRS dla MŚP publikowaliśmy kto i kiedy powinien przygotować wskaźniki: ESRSy dla MŚP – wskaźniki B1 i B2

 

Dziś część 3 dotycząca wskaźnika B3.

Wychodząc na przeciw, na naszej platformie uruchomiliśmy pilotażowe 3 miesięczne testy ESRS dla MŚP, dzięki którym możesz sprawdzić co powinieneś przygotować w raportowaniu ESG.

W dzisiejszej części dowiesz się:

✅ jak przygotować wskaźnik B3 – emisje energii i gazów cieplarnianych

✅ zakres wskaźnika B3

✅ przykład dla B3 w emisjach gazów

 

 

Przedsiębiorstwo zgłasza swój wpływ na klimat, ujawniając zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z wymogami zawartymi w poniższych akapitach. Przedsiębiorstwo ujawnia swoje całkowite zużycie energii w MWh, w podziale na:

  • paliwa kopalne;
  • energię elektryczną wyrażoną w rachunkach za media (z podziałem na źródła odnawialne i
    nieodnawialne, jeśli są dostępne).

Przedsiębiorstwo ujawnia szacunkową emisję gazów cieplarnianych brutto (GHG) w tonach ekwiwalentu CO2 (tCO2eq), w tym:

  • Zakres 1 emisji gazów cieplarnianych w tCO2-eq (ze źródeł własnych lub kontrolowanych);
  • Emisje z zakresu 2 w tCO2-eq (wytwarzanie zakupionej energii).

 

Metryka B 3 – Emisje energii i gazów cieplarnianych

Wpływ na klimat: zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych

Zgodnie z pkt 25 i 26 ESRS dla MŚP (draft) przedsiębiorstwa składają sprawozdania na temat swojego wpływu na klimat, dostarczając informacji na temat zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Niniejsze wytyczne dotyczące ujawniania informacji B3 nie stanowią dodatkowego punktu danych w stosunku do ujawnień opisanych w paragrafach 25 (dotyczących zużycia energii) i 26 (dotyczących emisji gazów cieplarnianych), ale raczej nadrzędnym celem podstawowego ujawnienia B3. Wpływ na klimat w znacznym stopniu wynika ze zużycia energii. Dlatego istotne jest ujawnienie zarówno ilości, jak i rodzaju (np. węgiel, ropa naftowa, gaz, energia jądrowa lub odnawialna) oraz koszyka zużytej energii. Przykładami ujawnień dotyczących energii są całkowite zużycie energii w podziale na źródła kopalne oraz zużycie zakupionej lub wytworzonej samodzielnie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Informacje te mogą zostać przekazane w następującym formacie.

 

Nazwa Zużycie energii (MWh)
Paliwa kopalne xxx
Elektryczność xxx

 

Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych wynikającą z działalności przedsiębiorstwa, wymóg ten opiera się na definicjach i zasadach zawartych w Protokole w sprawie GHG, wiodącego standardu rozliczania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z ust. 26 przedsiębiorstwa mają obowiązek zgłaszać swoje emisje z zakresu 1 i 2. Zakres 1 Emisje gazów cieplarnianych obejmują emisje bezpośrednie ze źródeł posiadanych lub kontrolowanych. Emisje z zakresu 2 to pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które są konsekwencją działalności przedsiębiorstwa sporządzającego raport (ponieważ pochodzą z energii zużytej przez przedsiębiorstwo), ale powstają w źródłach będących własnością innego przedsiębiorstwa lub przez nie kontrolowanych. Dalsze wytyczne znajdują się w poniższych sekcjach dotyczące sposobu obliczania emisji w zakresie 1 i 2.

 

Emisje z zakresów 1 i 2 można zgłaszać w następującym formacie.

Nazwa Emisje gazów cieplarnianych (tCO2e)
Zakres 1 xxx
Zakres 2 xxx
Całkowity xxx

 

Przykład
Firma A spala olej opałowy w kotle przemysłowym. Do celów rachunkowości finansowej śledzi swoje koszty, a do celów rachunkowości dotyczącej gazów cieplarnianych śledzi wolumeny wyrażone w rachunkach za paliwo. Na podstawie wpływów określa roczne ilości zakupionego oleju opałowego oraz śledzi stan zapasów oleju opałowego na dzień 1uldzień roku. W 2023 roku zakupiła 100 m3 oleju opałowego. W swoich rejestrach na 1ul. W styczniu 2023 roku miała 2,5 m3 w swoim depozycie oraz w dniu 1ul styczeń 2024 miał 1 m3. Tym samym ustaliła (poprzez zakup i pomiar zapasów), że w roku 2023 zużyła 101,5 mln oleju opałowego. Korzystając z listy współczynników emisji IPCC (Tabela 2.3, strona 2.18 ) szacuje swój współczynnik emisji jako mieszankę 50/50 oleju napędowego i oleju resztkowego na 75,75 t CO2/TJ i kontaktując się ze swoim dostawcą ustalił, że jego wartość opałowa netto paliwa wynosi 0,03921 TJ/m3. Biorąc pod uwagę, że CO2GWP równy jeden, jego CO2 emisja dla tego konkretnego źródła akresu 1 wynosi:

 

101,5 m3* 0,03921 TJ/m3* 75,75 t CO2/TJ * 1 = 301,5 t CO2
Aby zapewnić kompletność tego przykładu, CH4oraz N2 obliczana jest także emisja O. Sprawdzając listę współczynników emisji IPCC, są to odpowiednio 3 kg CH4/TJ i 0,6 kg N2O/TJ, zatem emisje będą
wynosić:

CH4emisja = 101,5 m3* 0,03921 TJ/m3* 3 kg CO2/TJ * 29,8 = 0,36 t CO2e N2
Emisje O = 101,5 m3* 0,03921 TJ/m3* 0,6 kg CO2/TJ * 273 = 0,65 t CO2e

 

Jak wspomniano, emisje CH4 i N2O dodają około 1 t CO2e do wartości CO2 wynoszącej 301,5 t CO2, czyli około 0,3% całości. Można to uznać za mieszczące się w dopuszczalnym błędzie sprawozdawczym, w związku z czym nie można było tego obliczyć i zgłosić.

 

Jak mogą wyglądać źródła dokumentacji:

 

Dane Źródła dokumentacji
Dane dotyczące aktywności Dowody zakupu lub rachunki za media, zakupy kontraktowe lub potwierdzone zapisy
zakupów
Energia elektryczna z sieci europejskiej Stowarzyszenie Instytucji Emisyjnych (AIB) – Współczynniki emisji z sieci mieszania pozostałości, https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix

 

Zachęcamy do kontaktu oraz bezpłatnych 15 minutowych konsultacji na Velma ESG

 

[1] Opracowano na podstawie [Draft] Voluntary ESRS for non-listed Small- and Medium-Sized Enterprises – Exposure Draft (VSME ESRS ED), z dnia 8.11.2023, EFRAG.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO