CSRD oficjalnie przyjęta – co nas czeka?

Opublikowano w

LinkedIN (2)

Lidia Grzegorczyk

CSRD czyli Dyrektywa sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

 

14 grudnia 2022 roku oficjalnie została opublikowana Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) to oznacza, że obowiązek w zakresie sprawozdawczości niefinansowej obejmie około 50 000 przedsiębiorstw w UE. Będzie to miało ogromny wpływ na firmy, ich dostawców, audytorów i konsultantów. Szerzej o tym kogo obejmą przepisy pisałam TUTAJ.

 

Co się zmieni?

 

 • Przejrzystość w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania ma stać się normą dla dużych firm
 • UE zostanie liderem w światowych standardach raportowania zrównoważonego rozwoju
 • Około 50 000 firm, które mają zostać objęte nowymi przepisami, w porównaniu z obecnymi 11 700

Co dalej?

 

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po dacie publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

 • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.
 • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.
 • Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028 r.

Co należy ujawniać w sprawozdaniach niefinansowych (ESG)

Duże jednostki, oraz małe i średnie jednostki, z wyjątkiem mikrojednostek, będące jednostkami interesu publicznego zawierają w sprawozdaniu z działalności informacje niezbędne do zrozumienia wpływu jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacje niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na rozwój, wyniki i sytuację jednostki.

Informacje te powinny uwzględniać (czytając z Dyrektywy):

A. Krótki opis modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki, w tym:

  • odporność modelu biznesowego i strategii biznesowej jednostki na ryzyka odnoszące się do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;
  • możliwości otwierające się przed jednostką w związku z kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem;
  • plany jednostki, w tym działania wdrażające i powiązane z nimi plany finansowe i inwestycyjne, służące zapewnieniu, aby model biznesowy i strategia biznesowa jednostki uwzględniały przejście na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim na postawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjętym w dniu 12 grudnia 2015 r. (zwanym dalej „Porozumieniem paryskim”) oraz z celem, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 (*8), oraz, w stosownych przypadkach, narażenie jednostki na działalność związaną z węglem, ropą naftową i gazem;

   W zakresie osiągania neutralności klimatycznej net 2050  VELMA ESG wykonuje analizy w zakresie dekarbonizacji metodyką CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

  • informacje na temat tego, w jaki sposób w modelu biznesowym i strategii biznesowej jednostki uwzględniono interesy zainteresowanych stron danej jednostki oraz wpływ jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem;
  • informacje na temat sposobu wdrożenia strategii jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;

B. Opis określonych w czasie i ustanowionych przez jednostkę celów dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym w stosownych przypadkach bezwzględnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej na lata 2030 i 2050, opis postępów poczynionych przez jednostkę na rzecz osiągnięcia tych celów oraz oświadczenie, czy cele jednostki związane z czynnikami środowiskowymi opierają się na rozstrzygających dowodach naukowych.

C. Opis roli organów administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ich wiedzy eksperckiej i umiejętności koniecznych do wypełniania tej roli lub dostępu takich organów do takiej wiedzy eksperckiej i umiejętności;

D. Opis polityk jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem;

E. Informacje o istnieniu systemów zachęt dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oferowanych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących;

G. Opis procesu należytej staranności wdrożonego przez jednostkę w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi prowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności;

H. Opis najważniejszych rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków związanych z własnymi operacjami jednostki i jej łańcuchem wartości, w tym z jej produktami i usługami, stosunkami gospodarczymi i łańcuchem dostaw, działań podjętych w celu zidentyfikowania i monitorowania tych skutków, a także innych negatywnych skutków, które jednostka jest zobowiązana zidentyfikować zgodnie z innymi wymogami unijnymi w celu przeprowadzenia przez jednostki procesu należytej staranności;

I. Opis wszelkich działań podjętych przez jednostkę w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym negatywnym skutkom, łagodzenia ich, zaradzania im lub niwelowania ich oraz wyniku tych działań;

J. Opis podstawowych ryzyk dla jednostki w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym opis głównych rodzajów zależności jednostki od tych kwestii, oraz sposobu zarządzania przez jednostkę tymi ryzykami;

K. Wskaźniki istotne w odniesieniu do ujawnionych informacji. (Źródło: Dyrektywa CSRD)

Zapewne zastanawiasz się w jaki sposób i co raportować?

 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu TUTAJ

lub bezpośrednio do kontaktu mailowego TUTAJ.

Jesteśmy jedynym w Polsce akredytowanym dostawcą usług metodologii CRREM, która pozwala określić proces dekarbonizacji zgodnie z porozumieniem paryskim do 2050 roku. Wspieramy również raportowanie ESG dzięki naszej platformie do automatycznego przygotowania raportów ESG zgodnych z GRI.

Wkrótce opublikujemy cykl artykułów poświęconych wytycznym raportowania dla obszaru środowiska zgodnych z ESRS.

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO