Dane do obliczenia scenariusza dekarbonizacji

Opublikowano w

LinkedIN (12)

Lidia Grzegorczyk

Dlaczego scenariusz dekarbonizacji jest niezbędny?

 

O tym co to jest CSRD, kogo dotyczy i dlaczego jest ważne pisałam TUTAJ.

 

W ramach przygotowania raportu ESG według Dyrektywy CSRD, przedsiębiorstwa będą uwzględniały przejście na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim na postawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych.

 

Opublikowane przez EFRAG Wytyczne Techniczne [Draft] ESRS E1 Climate change (Zimany klimatu) w listopadzie 2022 roku w ramach ujawnienia wskaźnika E1-4 Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej wskazuje, że:

 

(…) przedsiębiorstwo określa udział celu w odniesieniu do każdego odpowiedniego Zakresu emisji GHG (1, 2 lub 3). Przedsiębiorstwo określa metodę zastosowaną do obliczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 2 uwzględnionych w celu (tj. metodę lokalizacyjną lub rynkową) (…) Źródło: EFRAG

oraz

(…) przedsiębiorstwo przedstawia informacje za okres docelowy z odniesieniem do konkretnej sektorowej ścieżki emisji, jeśli jest dostępna, lub międzysektorowej ścieżki emisji zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C. W tym celu przedsiębiorstwo oblicza wyrównaną wartość docelową 1,5°C dla Zakresu 1 i 2 (oraz, w stosownych przypadkach, oddzielną wartość dla Zakresu 3), względem której można określić jego własne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych lub cele pośrednie w odpowiednich Zakresach być w porównaniu.(…) Źródło: EFRAG

 

W związku z powyższym przedsiębiorstwo powinno ujawnić:

 

✅ W odniesieniu do swoich działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, dźwigni dekarbonizacji i ich szacowanego ilościowego wkładu w osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w podziale na każdy zakres (1, 2 i 3).

✅ Czy planuje przyjęcie nowych technologii i ich rolę w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

✅ Czy i w jaki sposób uwzględniła różnorodne scenariusze klimatyczne, w tym przynajmniej scenariusz klimatyczny zgodny z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C, w celu wykrycia odpowiednich środowiskowych, społecznych, technologicznych, rynkowych i politycznych związane z tym zmiany i określić swoje dźwignie dekarbonizacji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe metodyka CRREM pozwala na obliczenie ww. scenariuszy i implementacji niezbędnych danych do raportu ESG, uwzględniając również wszystkie analizy i dane, które zostały przedstawione w ramach wyjaśnienia definicji w niniejszym artykule. Jednocześnie możesz uzupełnić dane w raporcie ESG, które podają Wytyczne Techniczne ESRS.

 

Jak zatem obliczyć scenariusz dekarbonizacji metodą CRREM?

 

Metodyka CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor – monitorowanie ryzyka emisji w nieruchomościach) zapewnia branży nieruchomości przejrzyste, oparte na nauce ścieżki dekarbonizacji zgodne z paryskimi celami klimatycznymi dotyczącymi ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 2°C, z ambicjami do 1,5°C. Ścieżki te umożliwiają zainteresowanym stronom z branży oszacowanie ryzyka emisji dwutlenku węgla i związanego z nim zmieniającymi się oczekiwaniami rynkowymi i regulacjami prawnymi, objętymi tym, co jest klasyfikowane jako „ryzyko związane z przejściem”.

 

Dzięki metodyce CRREM można przeprowadzić analizy scenariuszy dekarbonizacji budynków. Dzięki analizie CRREM przedsiębiorcy z branży nieruchomości i wszyscy, którzy wynajmują duże powierzchnie (np. sektor spożywczy, transport i wiele innych) mają możliwość:

 

🔸 Dowiedzieć się więcej o swoich (związanych z nieruchomościami) emisjach dwutlenku węgla i ogólnych emisjach gazów cieplarnianych,

🔸 Opracowania strategii dotyczących mitygacji,

🔸 Prezentacji inwestorom informacji dot. dostosowania ich portfeli nieruchomości do ścieżek dekarbonizacji zgodnych z wymogami Paryża (w tym scenariusze 1,5°C i 2°C),

🔸 Oszacowań emisje zagregowane dla analizy portfela nieruchomości,

🔸 Śledzić łagodzenie emisji gazów cieplarnianych w czasie każdego roku i oceniaj postępy inwestorów w zakresie emisji dwutlenku węgla,

oraz wiele innych.

VELMA ESG jest pierwszą w Polsce organizacją, która jest akredytowanym dostawcą usługi CRREM.

 

Jakie dane przygotować do obliczeń scenariusza dekarbonizacji?

 

Poniżej znajdziesz listę najważniejszych danych, które potrzebujesz przygotować, aby przeprowadzić analizę scenariusza dekarbonizacji.

 

 1. Określenie dat przyjętych analiz portfolio nieruchomości.
 2. Przyjęty rok raportowania.
 3. Rodzaj budynku (biura, mieszkalne, inne).
 4. Powierzchnia brutto budynku [m2].
 5. Powierzchnia użytkowa budynku [m2].
 6. Określenie procentowe powierzchni przeznaczenia budynku (biura, hotele, przemysł, zdrowie, rekreacja, serwerownie itd.)
 7. Wentylacja budynkowa.
 8. Zajętość budynku [%].
 9. Zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh], gaz [kWh], paliwa [kWh, ogrzewanie [kWh], chłodzenie [kWh]
 10. Awarie chłodzenia i rodzaj czynnika chłodniczego.
 11. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii [kWh]
 12. Off site wykorzystania energii elektrycznej [kWh]
 13. Planowane inwestycje w wybranych budynkach (koszt, planowana redukcja energii).
 14. Dla niektórych przypadków wymagane jest przeprowadzenie prognozy cen energii elektrycznej na bazie obecnie zakupionej.

Z punktu widzenia przedsiębiorców w znakomitej większości dane są możliwe to zebrania. Poniżej wyniki analizy według metodyki CRREM dla intensywności emisji budynków wyrażonych w tonCO2/m2 rok dla przypadku globalnego Polski.

Rys. 1 Intensywność emisji gazów dla scenariusza 1,5oC.
Źródło: Dane pochodząc z metodyki CRREM.*

 

*Zastrzeżenie: Wszystkie informacje zawarte w tym przykładzie są udostępniane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. Globalne ścieżki zmniejszania skali są bezpłatne i niezobowiązujące. Poza zamierzonym użyciem, wszelkie treści, obrazy i wynikające z nich dane dotyczące korzystania z globalnych ścieżek i/lub narzędzia nie mogą być przekazywane stronom trzecim, przywłaszczane ani wykorzystywane komercyjnie bez zgody konsorcjum CRREM. Globalne ścieżki wykorzystywane na własne ryzyko. Ani konsorcjum CRREM, jego członkowie ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z globalnych ścieżek downscalingu lub stosowania narzędzia CRREM.

 

 

Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować skontaktuj się z nami na Whatsup lub emailowo na LinkedIN lub w zakładce Kontakt.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO