Standardy sprawozdawczości ESRS 2 cz.2/5

Opublikowano w

LinkedIN (6)

Lidia Grzegorczyk

Dziś publikujemy drugą część serii artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). Zachęcam do zapoznania się z materiałem, który jest podstawą wprowadzenia ESRS, Dyrektywa CSRD – HERE.

 

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu znajdziesz HERE
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia
 • ESRS E3 – Woda i zasoby
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna

Oczywiście zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz konsultacji HERE lub wysłania do nas zapytania bezpośrednio na Linked IN Lidia Grzegorczyk, dr inż. lub HERE.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

🔹Jakie są cele i podstawowe założenia dokumentu ESRS2 – Zanieczyszczenia.

🔹Wymogów w zakresie ujawnień dotyczących sposobu, w jaki przedsięwzięcie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych rzeczywistych lub potencjalnych skutków.

🔹Wytyczne do raportowania w zakresie podjętych działań w celu zapobieżenia lub złagodzenia rzeczywistych lub potencjalnych istotnych negatywnych skutków.

 

1. Cel wytycznych ESRS 2 – Zanieczyszczenia

Celem ESRS-2 jest określenie wymogów dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań zrozumienie następujących obszarów objętych zanieczyszczeniami:

 • Jak przedsięwzięcie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych oddziaływań rzeczywistych lub potencjalnych.
 • Wszelkie podjęte działania oraz ich wynik, mające na celu zapobieżenie lub złagodzenie rzeczywistych lub potencjalnych negatywnych skutków zanieczyszczeń.
 • Plany i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu i modelu(ów) biznesowego(ych) zgodnie z przejściem na zrównoważoną gospodarkę, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb w zakresie zapobiegania, kontroli i eliminacji zanieczyszczeń.
 • Charakter, rodzaj i zakres istotnych zagrożeń i szans przedsiębiorstwa związanych z oddziaływaniem na środowisko i kwestiami związanymi z zanieczyszczeniami, a także zapobiegania, kontroli, eliminacji lub redukcji zanieczyszczeń oraz sposób, w jaki przedsiębiorstwo tym zarządza.
 • Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej istotnego ryzyka i możliwości wynikających z wpływu i zależności przedsiębiorstwa związanych z zanieczyszczaniem środowiska.

2. Wymagania dotyczące ujawniania informacji

2.1 Zarządzanie ryzykiem, możliwościami i wpływem w ramach zanieczyszczeń

Wymóg dotyczący ujawniania informacji w odniesieniu do ESRS 2 IRO-1 – Opis procesów mających na celu identyfikację i ocenę wpływu, ryzyka i możliwości związanych z zanieczyszczeniami środowiska

Przedsiębiorstwo opisuje proces identyfikacji istotnych wpływów, ryzyka i szans oraz dostarcza informacji na temat:

 • Metodologii, założeń i narzędzi wykorzystywanych do badania lokalizacji zakładów i działalności gospodarczej w celu zidentyfikowania jej rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami fizycznymi i ryzyka transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju związanego z zanieczyszczeniami w jego własnej działalności i łańcuchu wartości.
 • Wzajemnych powiązań między ryzykiem i możliwościami wynikającymi z wpływów i zależności.
 • Procesów przeprowadzania konsultacji, w szczególności z interesariuszami, na których wpływ ma działalność przedsiębiorstwa.

2.2 Wymóg ujawnienia informacji E2-1 – Polityka związana z zanieczyszczeniem środowiska

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje polityki wdrożone w celu zarządzania swoimi istotnymi wpływem, ryzykiem i możliwościami związanymi z zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą. Przedsiębiorstwo wskazuje w podsumowaniu, czy i w jaki sposób jego polityka odnosi się do następujących kwestii, jeżeli są istotne, w odniesieniu do jego własnej działalności oraz w całym łańcuchu wartości wyższego i niższego szczebla:

 • Łagodzenie negatywnych skutków związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w tym zapobieganie i kontrolę.
 • Minimalizowanie i zastępowanie substancji niebezpiecznych oraz stopniowe wycofywanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, w szczególności w przypadku nieistotnych zastosowań społecznych i w produktach konsumenckich.
 • Unikanie incydentów i sytuacji kryzysowych, a w przypadku ich wystąpienia kontrolowanie i ograniczanie ich wpływu na środowisko i/lub społeczeństwo.

2.3 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E2-2 – Działania i zasoby związane z zanieczyszczeniem

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje działania związane z zanieczyszczeniami oraz zasoby przeznaczone na ich wdrożenie.

Celem niniejszego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest umożliwienie zrozumienia kluczowych działań podjętych i planowanych w celu osiągnięcia celów polityki w zakresie zanieczyszczeń.

 

3. Dane i cele

 

3.1 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E2-3 – Cele związane z zanieczyszczeniami

Przedsiębiorstwo ujawnia przyjęte przez siebie cele związane z zanieczyszczeniami środowiska. Celem tego wymogu ujawniania jest zrozumienie celów, które przedsiębiorstwo przyjęło w celu wspierania swojej polityki w zakresie zanieczyszczeń oraz w celu przeciwdziałania istotnym skutkom i ryzyku związanym z zanieczyszczeniami i szansami wynikającymi z redukcji zanieczyszczeń.

Ujawnienie informacji wskazuje czy i jak jego cele odnoszą się do zapobiegania i kontroli:

 • Zanieczyszczeń powietrza i stopnia ich uciążliwości.
 • Zanieczyszczeń wody i stopnia ich uciążliwości.
 • Zanieczyszczeń gleby i stopnia ich uciążliwości.
 • Substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji szczególnie niebezpiecznych.

 3.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E2-4 – Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Przedsiębiorstwo ujawnia zanieczyszczenia, które są wytwarzane lub wykorzystywane podczas procesów produkcyjnych lub które są nabywane, i które opuszczają jego zakłady jako emisje, jako produkty lub jako część produktów lub usług.

Przedsiębiorstwo przedstawia następujące odrębne ujawnienia dotyczące jego własnej działalności za okres sprawozdawczy:

 • Emisje zanieczyszczeń powietrza wytwarzane przez przedsiębiorstwo.
 • Emisje zanieczyszczeń do wody wytwarzane przez przedsiębiorstwo.
 • Emisje zanieczyszczeń nieorganicznych wytwarzane przez przedsiębiorstwo.
 • Emisje substancji uszkadzających ozonosferę.
 • Wytwarzanie lub używanie mikroplastiku przez przedsiębiorstwo.

3.3 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E2-5 – Substancje wzbudzające obawy i substancje szczególnie niebezpieczne

Przedsiębiorstwo ujawnia informacje dotyczące produkcji, stosowania, dystrybucji, komercjalizacji oraz imporcie/wywozie substancji potencjalnie niebezpiecznych i substancji szczególnie niebezpiecznych w ich postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach.

Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E2-6 – Potencjalne skutki finansowe związane z zanieczyszczeniami – ich wpływ, ryzyko oraz możliwości związane z redukcją zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje potencjalne skutki finansowe istotnych zagrożeń i możliwości wynikających z oddziaływań związanych z zanieczyszczeniami.

Informacje te obejmują:

 • Udział w przychodach netto uzyskanych z produktów i usług, które są lub zawierają osobno substancje potencjalnie niebezpieczne i substancje szczególnie niebezpieczne.
 • Nakłady operacyjne i inwestycyjne, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym w związku z ważnymi incydentami.
 • Rezerwy na koszty ochrony środowiska i rekultywacji, np. na. rekultywację zanieczyszczonych miejsc, rekultywację składowisk odpadów, usuwanie skażenia środowiska w istniejących miejscach produkcji lub składowania i podobnych działań.

 

Mamy nadzieję, że garść informacji standardu ESRS-2 określający wymagania dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem: zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, substancje budzące obawy, w tym substancje wzbudzające szczególnie duże obawy jest pomocny.

Bardzo chętnie odpowiemy na pytania w wiadomościach HERE.

 

 

Materiał powstał przy współpracy z Bartosz Sobik ekspert ds. energii, OZE i ESG.

Źródła: Draft European Sustainability Reporting Standards, ESRS 2 Pollution, November 2022, EFRAG

Udostępnij

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO