Konsultacje społeczne w sprawie projektu standardu ESRS dla MŚP

Opublikowano w

LinkedIN (8)

Lidia Grzegorczyk

W dzisiejszym wpisie dowiesz się:

✅ kiedy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie i NIEnotowane na giełdzie mogą raportować wskaźniki ESG?
✅ jakie wskaźniki należy raportować dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?
✅ jak przygotować się do raportowania wskaźników ESG?

 

 

Wychodząc na przeciw, na naszej platformie uruchomiliśmy 3 miesięczny pilotażowy dostęp do raportowania według  ESRS dla MŚP, dzięki którym możesz sprawdzić co powinieneś przygotować w raportowaniu ESG.

 

W dniu 24.01.2024 EFRAG rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu standardu ESRS dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME ED) oraz projektu standardu dotyczącego standardu dobrowolnej sprawozdawczości dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME ED). Konsultacje będą otwarte do 21 maja 2024 r.[1]

 

 

ESRS LSME ED (małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie)

 

W ramach mandatu przyznanego na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej („CSRD”) w zakresie zapewniania Komisji Europejskiej („KE”) doradztwa technicznego w sprawie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju („ESRS”), EFRAG została upoważniona do opracowania standardu dla MŚP będące jednostkami interesu publicznego. Należą do nich podmioty, których zbywalne papiery wartościowe (obligacje, akcje i inne papiery wartościowe) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej, małe i niezłożone instytucje (SNCI) oraz wewnętrzne ubezpieczyciele i reasekuratorzy (łącznie „LSME”). ESRS LSME zostanie wydany w formie aktu delegowanego i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. z dodatkowym dwuletnim okresem rezygnacji. Celem ESRS LSME ED jest ustalenie wymogów w zakresie sprawozdawczości, które są proporcjonalne i odpowiednie do skali i złożoności działalności oraz do możliwości i cech charakterystycznych LSME. Oczekuje się, że pomoże to małym i średnim przedsiębiorstwom w uzyskaniu lepszego dostępu do finansowania i uniknięciu dyskryminacji ze strony uczestników rynku finansowego, ponieważ umożliwi dostępność standardowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.[1]

 

LSME ED to jeden standard składający się z trzech ogólnych sekcji:

„1. Wymagania ogólne”,

„2. Ogólne ujawnienia” i

„3. Polityki, działania i cele” oraz trzy sekcje poświęcone metrykom,

„4. Środowisko”,

„5. Społeczne”

„6. Prowadzenie przedsiębiorstwa’.

 

 

 

VSME ED (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie)

 

EFRAG opracowała także dobrowolny standard raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych na giełdzie MŚP (VSME). Pakiet pomocy KE dla MŚP z września 2023 r. odnosi się do VSME jako środka wspierającego MŚP w dostępie do zrównoważonego finansowania. W niniejszym projekcie standardu zaproponowano proste narzędzie raportowania, które ma pomóc nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (nienotowanym na giełdzie MŚP) w odpowiadaniu na prośby o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które otrzymują od partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw, dla których dostawcami są nienotowane na giełdzie MŚP) w skuteczny i proporcjonalny sposób, a także w celu ułatwienia ich udziału w przejściu na zrównoważoną gospodarkę. W oparciu o akceptację rynku oczekuje się, że VSME ED ujednolici obecne liczne wnioski o dane ESG (które stanowią znaczne obciążenie dla MŚP nienotowanych na giełdzie), zmniejszając liczbę otrzymywanych przez nie nieskoordynowanych wniosków. Oczekuje się, że pomoże im to w uzyskaniu lepszego dostępu do pożyczkodawców, inwestorów i klientów. [1]

 

Wskaźniki podzielono na obszary:

 • moduł podstawowy (szczegółowo opisany tutaj: ESRSy dla MŚP – ujawnienia B1 i B2, cz.2 – Velma ESG)
  • B1 bazowe informacje
  • B2 udział w zrównoważonej gospodarce
 • wskaźniki środowiskowe
  • B3 energia i emisje gazów cieplarnianych (opisany tutaj: ESRS dla MŚP cz.3 wskaźnik B3 – Velma ESG)
  • B4 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
  • B5 bioróżnorodność
  • B6 woda
  • B7 zasoby i gospodarka cyrkularna, zarządzanie odpadami
 • wskaźniki społeczne
  • B8 charakterystyka pracowników
  • B9 BHP
  • B10 wynagrodzenia i szkolenia
  • B11 pracownicy w łańcuchu wartości, społeczności wykluczone, konsumenci i odbiorcy końcowi
 • wskaźniki ładu korporacyjnego
  • B12 polityka antykorupcyjna [1]

 

Zachęcamy do kontaktu oraz bezpłatnych 15 minutowych konsultacji na Velma ESG

 

Źródło: [1] Przetłumaczone ze strony News – EFRAG EFRAG’S PUBLIC CONSULTATION ON TWO EXPOSURE DRAFTS ON SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS FOR SMES

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO