Raportowanie według ESRS – łańcuch wartości cz.2

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć

Lidia Grzegorczyk

🔔 Dziś kolejny cykl podstawowych i najważniejszych informacji dot. raportowania ESG. Mimo wielu naszych szkoleń nadal obserwuję wiele wyzwań wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają raportowanie ESG. Dziś o łańcuchu wartości według ESRS.

 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się:

✅ co to jest łańcuch wartości i jak go uwzględnić w ESG?
✅ co to jest podwójna istotność w raportowaniu ESG?
✅ jak nowa Dyrektywa CSRD wpłynie na Twoją firmę?
✅ czy Twoja firma jest zobligowana przygotować raport ESG?

 

Ten artykuł jest dla Ciebie.

 

O tym kto i kiedy powinien raportować ESG pisałam TUTAJ. Jednak w dużym skrócie:

  • jeśli zatrudniasz powyżej 250 pracowników do odpowiedni moment aby rozpocząć budowanie wiedzy i zebranie danych koniecznych do raportowania za 2025 rok, ponieważ wszystkie duże organizacje notowane i nienotowane oraz pozostałe duże grupy kapitałowe mają obowiązek zastosowania pełnych ESRS według Dyrektywy CSRD.

 

 

1. Podmiot zgłaszający i łańcuch wartości

 

 

Według wytycznych ESRS oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju dotyczy tego samego przedsiębiorstwa składającego sprawozdanie, co sprawozdanie finansowe. Na przykład, jeżeli podmiot składający sprawozdanie jest grupą i jeżeli jednostka dominująca jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, skonsolidowane sprawozdania finansowe i sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju będą dotyczyły jednostki dominującej i jej jednostek zależnych.

 

Informacje o przedsiębiorstwie zgłaszającym zawarte w oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju należy rozszerzyć o informacje na temat istotnych wpływów, zagrożeń i możliwości związanych z przedsiębiorstwem poprzez jego bezpośrednie i pośrednie relacje biznesowe na wyższym i/lub niższym szczeblu łańcucha wartości („informacje o łańcuchu wartości ”). Rozszerzając informacje na temat podmiotu zgłaszającego, podmiot uwzględnia istotne skutki, ryzyka i szanse związane z łańcuchami wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości:

a) po wynikach procesu należytej staranności i oceny istotności oraz

b) zgodnie z wszelkimi szczególnymi wymogami dotyczącymi łańcucha wartości w innych ESRS (par. 63 ESRS)

 

 

Paragraf 63 nie wymaga informacji o każdym uczestniku łańcucha wartości, a jedynie włączenia istotnych informacji o łańcuchu wartości. Różne kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą być istotne w odniesieniu do różnych części łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Informacje są rozszerzane w celu uwzględnienia informacji o łańcuchu wartości tylko w odniesieniu do tych części łańcucha wartości, dla których sprawa jest istotna.

 

 

Zobowiązanie zawiera istotne informacje dotyczące łańcucha wartości, gdy jest to konieczne do:

a) umożliwienia użytkownikom oświadczeń o zrównoważonym rozwoju zrozumienia istotnego wpływu, ryzyka i szans przedsiębiorstwa; i/lub

b) wytworzenia zestawu informacji, który spełnia jakościowe cechy informacji (zob. Załącznik B do ESRS).

 

Przy określaniu, na jakim poziomie w ramach własnej działalności oraz w łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu pojawia się istotna kwestia dotycząca zrównoważonego rozwoju, zakład stosuje swoją ocenę wpływu, ryzyka i szans zgodnie z zasadą podwójnej istotności (opisaną TUTAJ). Jeżeli jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia, wykazywane w sprawozdaniach finansowych metodą praw własności lub konsolidowane proporcjonalnie, są częścią łańcucha wartości jednostki, jednostka uwzględnia informacje dotyczące tych jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć, zgodnie z paragrafem 63 zgodnie z podejściem przyjętym dla pozostałych relacji biznesowych w łańcuchu wartości.
W takim przypadku przy określaniu mierników wpływu dane jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsiębiorstwa nie ograniczają się do posiadanego udziału w kapitale własnym, ale są uwzględniane na podstawie wpływu, który jest bezpośrednio powiązany z produktami i usługami przedsiębiorstwa poprzez jego relacji biznesowych.

2. Oszacowanie przy użyciu średnich sektorowych i wskaźników zastępczych

 

Zdolność przedsiębiorstwa do uzyskania niezbędnych informacji o łańcuchu wartości może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak ustalenia umowne przedsiębiorstwa, poziom kontroli sprawowanej nad operacjami wykraczającymi poza zakres konsolidacji oraz jego siła nabywcza. Gdy przedsiębiorstwo nie ma możliwości kontrolowania działań w swoim łańcuchu wartości i relacji biznesowych, uzyskanie informacji o łańcuchu wartości może być trudniejsze.

 

Istnieją okoliczności, w których przedsiębiorstwo nie może zebrać informacji o swoim łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu zgodnie z wymogami pkt 63 po podjęciu w tym celu rozsądnych starań. W takich okolicznościach zakład dokonuje oszacowania informacji, które należy zgłosić, na temat swojego łańcucha wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości, wykorzystując wszystkie rozsądne i możliwe do udokumentowania informacje, takie jak średnie dane sektorowe i inne wskaźniki zastępcze.

 

Uzyskanie informacji o łańcuchu wartości może być również trudne w przypadku MŚP i innych podmiotów łańcucha wartości, które nie są objęte zakresem sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju wymaganej na mocy art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE (zob. ESRS 2 BP-2 Ujawnianie informacji w w związku z konkretnymi okolicznościami).

 

W odniesieniu do polityk, działań i celów sprawozdawczość zakładu obejmuje informacje dotyczące łańcucha wartości w zakresie, w jakim te polityki, działania i cele dotyczą uczestników łańcucha wartości. W odniesieniu do wskaźników, w wielu przypadkach, w szczególności w odniesieniu do kwestii środowiskowych, dla których dostępne są wskaźniki zastępcze, zakład może być w stanie spełnić wymogi w zakresie sprawozdawczości bez gromadzenia danych od uczestników swojego łańcucha wartości, na przykład przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych zakładu Emisje zakresu 3. Włączenie szacunków dokonanych przy użyciu średnich danych sektorowych lub innych wskaźników zastępczych nie powinno skutkować informacją, która nie spełnia jakościowych cech informacji (zob. rozdział 2 i sekcja 7.2 Źródła oszacowań i niepewność wyniku niniejszego standardu ESRS).

 

 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować się do raportowania według ESRS zapraszam do konsultacji, możesz z nami skontaktować się na kilka sposobów:

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO