Standardy sprawozdawczości ESRS 3 woda i zasoby cz. 3/5

Opublikowano w

LinkedIN (8)

Lidia Grzegorczyk

Dziś publikujemy trzecią część serii artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). Zachęcam do zapoznania się z materiałem, który jest podstawą wprowadzenia ESRS, Dyrektywa CSRD – TUTAJ.

 

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu TUTAJ
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia TUTAJ 
 • ESRS E3 – Woda i zasoby
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna

Oczywiście zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz konsultacji TUTAJ lub wysłania do nas zapytania bezpośrednio na Linked IN Lidia Grzegorczyk, dr inż. lub TUTAJ.

 

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

🔹Jakie są cele dokumentu ESRS3 – Zasoby wód śródlądowych i morskich.

 

🔹Jakie są wytyczne ujawniania w zakresie zasobów wód oraz ryzyk z nim związanych

 

🔹Podstawowe założenia i wskaźniki ujawnień dla ochrony wód.

 

1. Cel wytycznych ESRS 3 – wody śródlądowe i morskie

 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju zrozumienie:

 • Jak przedsięwzięcie wpływa na zasoby wód śródlądowych i morskich pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych lub potencjalnych oddziaływań.
 • Wszelkie podjęte działania oraz wynik tych działań w celu zapobiegania lub łagodzenia istotnych rzeczywistych lub potencjalnych negatywnych oddziaływań oraz w celu ochrony zasobów wód śródlądowych i morskich, również w odniesieniu do zmniejszenia zużycia wody.
 • Czy, w jaki sposób i w jakim stopniu przedsiębiorstwo przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych inicjatyw i standardów środowiskowych.
 • Plany i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu modelu(ów) biznesowego(ych) zgodnie z ochroną i odbudową zasobów wód śródlądowych i morskich w skali globalnej;
 • Charakter, rodzaj i zakres istotnych zagrożeń i szans przedsiębiorstwa wynikające z oddziaływania na zasoby wód śródlądowych i morskich oraz zależności od nich, a także sposób, w jaki przedsiębiorstwo nimi zarządza.
 • Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym związane z ryzykiem i możliwościami wynikającymi z kwestii ochrony wód śródlądowych i morskich.

2. Wymagania dotyczące ujawniania informacji

 

2.1 Wymóg ujawnienia informacji dotyczących ESRS 2 IRO-1 – Opis procesów mających na celu identyfikację i ocenę istotnych, związanych z wodami śródlądowymi i zasobami morskimi wpływu, ryzyka i możliwości związanych z zasobami wodnymi

 

Przedsiębiorstwo opisuje proces identyfikacji istotnych wpływów, ryzyka i szans oraz dostarcza informacji na temat:

 • Metodologie, założenia i narzędzia stosowane do kontroli jego aktywów i działań w celu zidentyfikowania rzeczywistego i potencjalnego ryzyka fizycznego i ryzyka transformacji związanego z zasobami wód śródlądowych i morskich w jej własnej działalności i w łańcuchu wartości.
 • Wzajemne powiązania między ryzykiem i możliwościami wynikającymi z oddziaływań i zależność.
 • Proces przeprowadzania konsultacji, w szczególności z interesariuszami, na których wpływ ma działalność przedsiębiorstwa.

3. Zarządzanie ryzykiem, możliwościami i wpływem

 

3.1 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E3-1 – Polityka dotycząca zasobów wód śródlądowych i morskich

 

Jednostka ujawnia swoje polityki wdrożone w celu zarządzania swoim istotnym wpływem, ryzykiem i możliwościami związanymi z zasobami wód śródlądowych i morskich.

Przedsiębiorstwo wskazuje czy i jak jego polityka odnosi się do następujących kwestii, jeśli są istotne:

 • Gospodarka wodna, w tym wykorzystanie i pozyskiwanie wody i zasobów wód śródlądowych i morskich w ramach własnej działalności.
 • Projektowanie produktów i usług w celu rozwiązywania problemów związanych z wodą i zachowaniem zasobów wód śródlądowych i morskich.
 • Zobowiązanie do zmniejszenia zużycia wody w obszarach zagrożonych niedoborem wody w ramach własnej działalności oraz w łańcuchu wartości.

Ujawniając informacje przedsiębiorstwo może zgłosić, czy przyjął zasady, które:

 1. Zapobiegają dalszemu pogarszaniu się oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów wodnych.
 2. Promować zrównoważone korzystanie z wody w oparciu o długoterminową ochronę dostępnych zasobów wodnych.
 3. Mają na celu lepszą ochronę i poprawę stanu środowiska wodnego.
 4. Promować dobry stan środowiskowy wód morskich.
 5. Promować ograniczenie poboru i zrzutów wody.

 

Przedsiębiorstwo może również rozważyć polityki które:

 1. Zapewniają dobrą ekologiczną i chemiczną jakość jednolitych części wód w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zaopatrzenia w wodę, naturalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej, dobrego stanu środowiska wód morskich oraz ochrony bazy zasobów, od której zależy działalność związana z morzem.
 2. Minimalizują istotne skutki i ryzyko oraz wdrażać środki łagodzące, których celem jest utrzymanie wartości i funkcjonalności usług priorytetowych oraz zwiększenie efektywnego gospodarowania zasobami w ramach własnej działalności.
 3. Unikają wpływu na dotknięte społeczności.

 

3.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E3-2 – Działania i zasoby związane z wodami śródlądowymi i morskimi

 

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje działania w zakresie zasobów wód oraz środki przeznaczone na ich realizację. Celem niniejszego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest umożliwienie zrozumienia kluczowych działań podjętych i planowanych, nakierunkowanych na osiągnięcie celów związanych z polityką w zakresie zasobów wód śródlądowych i morskich.

 

Biorąc pod uwagę, że zasoby wodne i morskie są zasobami wspólnymi, które mogą wymagać działań zbiorowych lub planów działania z udziałem innych zainteresowanych stron, przedsiębiorstwo może przekazać informacje na temat tych konkretnych działań zbiorowych, w tym informacje dotyczące innych stron (konkurentów, dostawców, sprzedawców detalicznych, klientów, innych partnerzy, lokalne społeczności i władze, agencje rządowe…) oraz szczegółowe informacje na temat projektu, jego konkretnego wkładu, sponsorów i innych uczestników.

 

4. Dane i cele

 

4.1 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E3-3 – Cele związane z zasobami wodnymi

 

Przedsiębiorstwo ujawnia przyjęte przez siebie cele związane z zasobami wodnymi. Celem niniejszego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest umożliwienie zrozumienia celów, które przedsiębiorstwo przyjęło w celu wsparcia swojej polityki związanej z zasobami wód śródlądowych i morskich oraz przeciwdziałania istotnym wpływom, ryzykom i możliwościom związanym z zasobami wód śródlądowych i morskich.

W ramach informacji kontekstowych przedsiębiorstwo określa czy cele, które przyjęło i przedstawiło, są obowiązkowe (oparte na przepisach prawnych) lub dobrowolne oraz czy i jak takie wymogi prawne zostały uwzględnione przy ustalaniu wartości progowych standardów środowiskowych.

 

Przy określaniu (lokalnych) progów ekologicznych, aby wyznaczyć cele, przedsiębiorstwo może odnieść się do wytycznych dostarczonych przez TNFD na temat stosowania metod opracowanych przez Science-Based Targets Initiative for Nature (SBTN). Może również odnosić się do wszelkich innych wytycznych z naukowo potwierdzoną metodologią, która umożliwia wyznaczanie celów naukowych poprzez określenie progów ekologicznych i, w stosownych przypadkach, przydziałów dla poszczególnych organizacji. Zakład może podać cele dotyczące: ograniczenie poboru wody oraz ograniczenie zrzutów wody.

 

4.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E3-4 – Zużycie wody

 

Przedsiębiorstwo ujawnia informacje dotyczące wyników w zakresie zużycia wody, związane z jego istotnymi oddziaływaniami, ryzykiem i możliwościami.

Ujawnienie dotyczy działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i obejmuje:

 • Całkowite zużycie wody w m3
 • Całkowite zużycie wody w m3 na obszarach zagrożonych niedoborem wody.
 • Całkowita ilość wody poddanej recyklingowi I ponownie wykorzystanej w m3
 • Całkowita ilość magazynowanej wody i zmiany w magazynowaniu w m3
 • Informacje kontekstowe związane z powyższymi punktami.

 

4.3 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E3-5 – Potencjalne skutki finansowe wynikające z oddziaływań, ryzyka i możliwości związanych z ochroną zasobów wód śródlądowych i morskich

 

Przedsiębiorstwo ujawnia potencjalne skutki finansowe istotnego ryzyka i możliwości wynikających z oddziaływań związanych z zasobami wód śródlądowych i morskich.

Celem tego wymogu ujawniania informacji jest zapewnienie zrozumienia:

 • Potencjalne skutki finansowe wynikające z istotnego ryzyka i zależności związanych z zasobami wodnymi oraz tego, w jaki sposób ryzyko te ma istotny wpływ (lub prawdopodobnie będzie miało istotny wpływ) na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, wyniki finansowe, pozycję na rynku, rozwój, koszt kapitału lub dostęp do finansowania przedsiębiorstwa w krótko-, średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym.
 • Potencjalne skutki finansowe wynikające z istotnych możliwości związanych z zasobami wodnymi oraz zależności, a także sposób, w jaki przedsiębiorstwo może odnieść korzyści finansowe z możliwości związanych z działaniami na rzecz ochrony zasobów wód śródlądowych i morskich.

 

 

Mamy nadzieję, że garść informacji standardu ESRS-3 określający wymagania dotyczące ujawniania informacji związanych z wodą i jej zasobami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wątpliwości.

Bardzo chętnie odpowiemy na pytania w wiadomościach TUTAJ.

Zespół VELMA ESG

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO