Regulamin
usług firmy Velma ESG

terms-illustration
 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELMA ESG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Milczańskiej 22/104, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000933214, NIP: 7822904079 (dalej zwana: „Usługodawca”), adres e-mail: lidia@velmaesg.com.[AWZ1]
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.velmaesg.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.
 3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1)          Usługa – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na zasadach określonych w Regulaminie;

2)          Usługodawca – VELMA ESG sp. z o.o.;

3)          Usługobiorca – podmiot, który uzyskał dostęp do Usługi świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

4)          Strony – łączne określenie Usługodawcy i Usługobiorcy;

5)          Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.velmaesg.com, obejmujący następujące Usługi:

 1. Podcasty - część Serwisu, w której Usługodawca umieszcza datowane wpisy tematyczne;
 2. Konto – prowadzone przez Usługodawcę dla Usługobiorcy pod unikalną nazwą (login), zabezpieczone hasłem konto, umożliwiające korzystanie przez Usługobiorcę z usług Serwisu, będące zbiorem zasobów w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
 3. Newsletter - usługa polegająca na wysyłaniu za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznego biuletynu o nowościach w Serwisie,
 4. E-sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, w którym można składać zamówienia na Raporty ESG, GHG;

6)          Koszyk - funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień na Raporty ESG, GHG przez Usługobiorcę;

7)          Raport ESG, GHG - wygenerowany na potrzeby Usługobiorcy dokument,  zawierający wizualizację wybranych przez Usługobiorcę danych;

8)          Zamówienie – zamówiony do wygenerowania Raport ESG, GHG;

9)          Umowa licencyjna – umowa zawierana przez Strony w celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z danych;

10)       k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

11)       u.ś.d.e. - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;

12)       u.z.n.k. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia
1993 r.;

13)       Rejestracja - procedura zakładania Konta;

14)       Zewnętrzny System Płatności – system płatności internetowych do dyspozycji Usługobiorcy, którym posługuje się Usługodawca (tpay).

 

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, udostępniając możliwość korzystania z Podcastów, Newslettera oraz E-sklepu.
 2. Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. E-sklep jest dostępny wyłącznie dla Usługobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą i dokonującego czynności związanych bezpośrednio z tą działalnością (usługa nie jest dostępna dla konsumentów w rozumieniu k.c.).  [AWZ2]\
 4. Zakres Usług może ulegać zmianie.

 

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Współpraca z systemem teleinformatycznym Usługodawcy możliwa jest przy uwzględnieniu następujących wymagań technicznych, spełnionych przez Usługobiorcę:

1)          połączenie z siecią Internet;

2)          poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (sugerujemy stosowanie przeglądarki Google Chrome na system operacyjny Windows);

3)          poprawnie skonfigurowany system poczty elektronicznej, umożliwiający założenie Konta w serwisie;

4)          włączona obsługa Cookies i Java Script;

5)          posiadanie zainstalowanego oprogramowania do rozpakowania skompresowanych plików;

6)          posiadanie zainstalowanego oprogramowania do przeglądania plików w formacie pdf

 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę z oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 3 i 4, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. W sytuacji, w której, korzystanie z usług będzie wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie usługi w Serwisie.
 3. Usługobiorca korzystając z Serwisu nie może dostarczać żadnych treści (np. w postaci komentarzy), które posiadają charakter bezprawny (w szczególności naruszają dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich). Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Usługobiorca nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub w inny sposób szkodzą innym Usługobiorcom.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.
 5. Usługobiorca oświadcza, iż upoważnia Usługodawcę do kierowania na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych.
 6. Usługodawca w sposób dowolny kształtuje ofertę zamieszczoną w Serwisie. Usługodawca może w szczególności dokonywać zmian oferty.

 

2. Warunki świadczenia usługi Newsletter i Podcast

 1. W celu uzyskania dostępu do Newslettera, Usługobiorca w oznaczonej przez Usługodawcę rubryce, dostępnej na stronie www.velmaesg.com, podaje adres poczty elektronicznej, akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności. Może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych od Usługodawcy (opcjonalnie). 
 2. W celu aktywacji Newslettera, Usługobiorca potwierdza subskrypcję poprzez kliknięcie hiperłącza udostępnionego w przesłanej przez Usługodawcę w wiadomości elektronicznej.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza zawartego w stopce w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Usługobiorcy z treścią Newslettera.
 4. Dostęp do Usługi Podcast jest możliwy za pośrednictwem https://velmaesg.com/blog/. W ramach Usługi, Usługobiorca uzyskuje nielimitowany dostęp do edukacyjnych nagrań tematycznych.

 

3. Warunki świadczenia usługi E-sklep

3.1. Konto Usługobiorcy

 

 1. Skorzystanie z usługi E-sklep możliwe jest po uprzedniej rejestracji Konta w Serwisie lub rejestracji Konta w trakcie składania zamówienia, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Konta wymaga dwuetapowej weryfikacji logowania. Rezygnacja z dwuetapowej weryfikacji logoweania lub korzystanie z logowania za pośrednictwem kont zewnętrznych (w szczególności Google, Office 365) następuje na odpowiedzialność Usługobiorcy.
 3. Usługi w zakresie sprzedaży Raportów ESG, GHG przy wykorzystaniu E-sklepu polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez Usługodawcę.
 4. W celu uprzedniej rejestracji Konta, Usługobiorca wypełnia formularz udostępniony na stronie www.velmaesg.com, wpisując swój adres mailowy (login Usługobiorcy) oraz proponowane hasło. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 5. W celu rejestracji Konta w trakcie składania zamówienia, Usługobiorca dokonuje zakupu wybranego Raportu ESG, GHG (w wersji VELMA kompleksowa lub rozszerzona), wypełnia dane w formularzu zamówienia, stanowiących jednocześnie formularz rejestracyjny Konta oraz wpisuje proponowane hasło. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 6. Z chwilą zakończenia Rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach E-sklepu.
 7. Usługobiorca może zarejestrować wyłącznie jedno, niezbywalne Konto. Usługodawca uniemożliwia rejestrację kilku Kont przy wykorzystaniu tych samych danych identyfikujących Usługobiorcę (w szczególności NIP, KRS, Regon).
 8. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim (dopuszcza się udostępnianie Konta osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu).
 9. Konto zawiera dane podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Usługobiorca powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularza, dostępnego po zalogowaniu się na Konto.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych drogą elektroniczną w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub innych usługobiorców jest zagrożone.
 11. Usługobiorca oświadcza, że dostarczane przez niego treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k.

 

3.2. Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień w trybie ofertowym następuje za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Możliwość skorzystania przez usługobiorcę z usług wymaga poprawnego zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła.
 3. W celu złożenia zamówienia, Usługobiorca wybiera interesujące go Raporty ESG, GHG za pomocą przycisku dodającego Raport ESG, GHG do Koszyka.
 4. W celu realizacji zamówienia, Usługobiorca potwierdza dokonany wybór poprzez kliknięcie hiperłącza udostępnionego pod zawartością Koszyka. Niniejsza czynność jest równoznaczna ze złożeniem Usługodawcy przez Usługobiorcę oferty zawarcia Umowy o świadczenie usług ujętych w zamówieniu.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Usługobiorcę  o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
 6. Usługobiorca podaje informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury oraz inne informacje konieczne do realizacji zamówienia, a także wskazuje sposób płatności. Przejście do kolejnej podstrony dotyczącej realizacji zamówienia poprzez kliknięcie hiperłącza jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Usługobiorcę.
 7. Wybrany przez Usługobiorcę Raport jest generowany po skompletowaniu listy zamówień oraz dokonaniu płatności.
 8. Wygenerowany Raport jest udostępniany Usługobiorcy w ramach Konta.
 9. Usługobiorca nie później niż w ciągu 14 dni, poinformuje Usługobiorcę o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych kontaktowych wprowadzonych do Konta przez Usługobiorcę.
 10. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Usługobiorcy w stosunku do Raportu ESG, GHG w zakresie jego zastosowania, w prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej.

 

3.3. Raporty ESG, GHG[AWZ3]

 

 

§  4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez wpisanie przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 2. Usługobiorca może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi poprzez czynność wylogowania się bądź opuszczenia strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usługi.
 3. Świadczenie Usługi prowadzenia Konta w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy. Usługobiorca może jednak w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Usługodawcą i doprowadzić do skasowania Konta poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z adresu mailowego wskazanego przy rejestracji konta na adres mailowy Usługodawcy lidia@velmaesg.com zawierającej oświadczenie o woli usunięcia Konta. Usługobiorca w terminie 14 dni usuwa Konto z Serwisu.
 4. Z ważnych przyczyn Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana w trybie ust. 4 na podstawie decyzji Usługodawcy, Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają charakter nieodpłatny. Usługodawca pobiera opłaty za wygenerowane Raporty ESG, GHG.
 7. Dokonywanie płatności za Raporty ESG, GHG dodane do Koszyka odbywa się poprzez wpłatę za pomocą Zewnętrznego Systemu Płatności (tpay). Dokonanie przelewu za pomocą Zewnętrznego Systemu Płatności wymaga akceptacji rgulaminu tpay.
 8. Dane Usługobiorców, dokonujących płatności za nabywane Usługi są przekazywane spółce VELMA ESG sp. z o.o. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 9. Płatności należy uiszczać w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpływu należności w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 10. Strony wskazują, iż dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

 

 

§ 5 Szczególne obowiązki informacyjne

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w kolejnych ustępach.
 2. Wśród szczególnych zagrożeń, związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną wymienić należy:

1)         możliwość otrzymania spamu;

2)         możliwość działania szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,

3)         możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,

4)         możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Usługobiorcy,

5)         możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),

6)         naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,

7)         udostępniania zmodyfikowanego przez osoby trzecie oprogramowania złośliwego.

 

§ 6 Prawa autorskie

 1. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści udostępnionych w Serwisie i ich udostępniane jest zakazane, chyba że z odrębnych umów wynika inaczej.
 2. Usługodawca wskazuje, iż Raporty tworzone przez Usługodawcę pozostają pod ochroną prawa autorskiego i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę dokonującego zakupu Raportów.

§ 7 Kontakt

 

 1. Strony niniejszym wskazują, iż wszelka korespondencja prowadzona w związku ze świadczonymi Usługami będzie kierowana na następujące adresy mailowe:

2)      dla Usługodawcy: lidia@velmaesg.com (ewentualnie innego maila w domenie velmaesg.com, wskazanego przez Usługodawcę w czasie świadczenia usług drogą elektroniczną);

3)      dla Usługobiorcy: adres mailowy wskazany przy rejestracji konta.

2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu mailowego dla doręczeń. W przypadku niezawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na wyżej wymieniony adres uważa się za skutecznie doręczoną.

3. Usługodawca udostępnia nadto możliwość korzystania z formularza kontaktowego oraz prowadzenia korespondencji drogą listowną (na adres Usługodawcy).

 

§  8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację, gdy Raport ESG, GHG wyświetla się w sposób nieprawidłowy, pomimo używania zalecanego oprogramowania.
 3. Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

1)      mailowo (pod adresem lidia@velmaesg.com);

2)      za pośrednictwem formularza kontaktowego, udostępnionego w Serwisie;

3)      drogą listowną (na adres Usługodawcy).

 1. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 2. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia i informuje Usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy. W razie uznania reklamacji, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy prawidłowo działający Raport ESG, GHG.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

 

§ 9 Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Usługobiorców w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Usługobiorców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Usług lub ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności zaś wskutek:

1)      naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług,

2)      działań Usługobiorcy, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług,

3)      działań osób trzecich, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość i kompletność danych dostarczonych przez Usługobiorcę, na bazie których tworzone są Raporty ESG, GHG.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Serwisu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Serwisu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Serwisie treści reklamowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych  będących poza wpływem Usługodawcy.
 5. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, Usługodawca może:

1)      upomnieć Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2)      ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Usługobiorcę w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu,

3)      zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Usługobiorcy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz nie daje gwarancji jakości. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegać będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, czy dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 

 

§ 10 Postanowienia dotyczące plików Cookies

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez:

1)      system teleinformatyczny Usługodawcy (cookies własne) lub

2)      systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach).

 1. Część plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, część jest zachowywanych na urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
 2. Korzystanie z plików cookies ma miejsce na podstawie zgody Usługobiorcy lub w sytuacji, gdy korzystanie z nich jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w Serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 4. Zarządzanie ustawieniami plików cookies odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej Usługobiorcy.
 5. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.
 6. W ramach Serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich[AWZ4]:

1)       

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.velmaesg.com.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności.,
 4. Usługodawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w Serwisie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w Serwisie licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Regulamin został sporządzony w oparciu o i podlega prawu polskiemu, w szczególności Prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu Umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.
 7. Miejscem wykonania Umów o świadczenie Usług jest siedziba Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie k.c., pr. aut., u.z.n.k.
 9. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy w momencie wytoczenia powództwa.

 

 

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO