Dobrowolne ESRS dla małych i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie

Opublikowano w

LinkedIN (12)

Lidia Grzegorczyk

10 maja 2024 pojawił się projekt dobrowolnego standardu dla małych i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (Projekt standardu VSME) został opublikowany przez EFRAG wyłącznie w celu zgłaszania uwag i towarzyszy mu uzasadnienie wniosków dotyczące VSME. Uwagi można zgłaszać do 21 maja 2024.

 

We wcześniejszych naszych wpisach możesz szczegółowo zapoznać się z każdym ze wskaźników. Na naszej platformie możesz również w automatyczny sposób przygotować raport według dobrowolnych wskaźników, do którego zachęcamy, aby już dziś sprawdzić czy posiadasz wszystkie dane.

 

Cel standardu raportowania ESG dla SME

 

Celem niniejszego dobrowolnego [projektu] Standardu jest zapewnienie wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w następujących obszarach:
(a) przyczynianie się do powstania bardziej zrównoważonej gospodarki sprzyjającej zaangażowaniu społecznemu;
(b) poprawa zarządzania w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju, które ich dotyczą, tj. wyzwań środowiskowych i społecznych, takich jak zanieczyszczenie, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Będzie to sprzyjać wzrostowi ich konkurencyjności i zwiększy ich odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej;
(c) zapewnianie informacji, które umożliwią spełnienie wymogów dotyczących dostarczenia danych dla pożyczkodawców/kredytodawców i inwestorów, ułatwiając w ten sposób jednostkom dostęp do finansowania;
(d) zapewnianie informacji, które umożliwią zaspokojenie potrzeb dużych przedsiębiorstw, które wymagają od swoich dostawców informacji na temat zrównoważonego rozwoju. [1]

 

Dla kogo?

 

Niniejszy [projekt] Standardu ma charakter dobrowolny i ma zastosowanie do jednostek, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej (nie są notowane na giełdzie). [Art. 3 dyrektywy 2013/34/UE] definiuje i wyróżnia trzy kategorie małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o wartość ich sumy bilansowej, przychodów netto ze sprzedaży i średniej liczby zatrudnionych pracowników w roku obrotowym.

Jednostka jest mikrojednostką, jeżeli nie przekracza dwóch z następujących progów:

  • suma bilansowa: 350 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży: 700 000 EUR, oraz
  • liczba pracowników: 10.

Jednostka jest małą jednostką, jeżeli nie przekracza dwóch z następujących progów:

  • suma bilansowa: 4 000 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży: 8 000 000 EUR, lub
  • średnia liczba zatrudnionych: 50.

Jednostka jest średnią jednostką, jeżeli nie przekracza dwóch z następujących progów:

  • suma bilansowa: 20 000 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży: 40 000 000 EUR, oraz
  • liczba pracowników: 250. [1]

 

Jak zbudowane są standardy dla SME

 

Niniejszy [projekt] Standardu składa się z trzech modułów, które jednostka może wykorzystać jako podstawę do sporządzenia sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Moduł Podstawowy: Ujawnienia B 1, B 2 oraz Podstawowe wskaźniki (B 3–B 12). Moduł ten określa podejście docelowe dla mikroprzedsiębiorstw i stanowi minimalny wymóg dla innych jednostek. Analiza istotności nie jest wymagana, jednak ujawnienia B 3–B 12 należy przedstawić, jeżeli mają one zastosowanie do okoliczności właściwych dla jednostki.

Moduł Opisowy – polityki, działania i cele (PAT, z ang. Policies, Actions and Targets): Moduł ten określa ujawnienia informacji o charakterze opisowym (N1–N5) dotyczących polityk, działań i celów (PAT), które należy przedstawiać w uzupełnieniu do ujawnień B 1–B 12, o ile jednostka je uwzględnia. Stosowanie tego modułu sugeruje się jednostkom, które sformalizowały i wdrożyły polityki, działania i cele. Przedstawienie analizy istotności jest wymagane w celu ujawnienia, które w kwestii zrównoważonego rozwoju w dodatku B są istotne dla działalności i organizacji jednostki.

Moduł ujawnień informacji dla Partnerów Biznesowych (BP, z ang. Business Partners): Określa on zestaw danych, które należy uwzględnić w sprawozdaniu oprócz ujawnień B 1–B 12 i których prawdopodobnie będą dotyczyć wnioski i zapytania o przekazanie danych składane przez kredytodawców, inwestorów i klientów korporacyjnych jednostki. Przedstawienie analizy istotności jest wymagane w celu ujawnienia, które z kwestii zrównoważonego rozwoju w dodatku B są istotne dla działalności i organizacji jednostki (zob. Zasady istotności). Jeśli jednostka przygotowuje również moduł opisowy – PAT, istotne kwestie są ujawniane tylko raz. [1]

 

Zachęcamy do bezpłatnej konsultacji w ramach wsparcia w przygotowaniu raportu ESG zarówno dla firm objętych raportowaniem CSRD oraz tych, których obowiązek obejmie w najbliższych latach. Kliknij Velma ESG

 

Źródło:

[1] 24.04_VSME-ED_final_www.pdf (kig.pl)

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO