Analiza podwójnej istotności

Opublikowano w

LinkedIN (6)

Lidia Grzegorczyk

Dziś o podwójnej istotności w ramach raportowania ESG.

 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się:

✅ co to jest podwójna istotność w raportowaniu ESG?
✅ od czego rozpocząć analizę podwójnej istotności w raportowaniu ESG według nowych ESRS?
✅ opis 4 kroków analizy podwójnej istotności

 

O tym kto i kiedy powinien raportować ESG pisałam TUTAJ. Jednak w dużym skrócie:

 • jeśli zatrudniasz powyżej 250 pracowników do odpowiedni moment aby rozpocząć budowanie wiedzy i zebranie danych koniecznych do raportowania za 2025 rok, ponieważ wszystkie duże organizacje notowane i nienotowane oraz pozostałe duże grupy kapitałowe mają obowiązek zastosowania pełnych ESRS według Dyrektywy CSRD.

 

Co to w zasadzie jest podwójna istotność?

 

Ocena podwójnej istotności nie tylko określa zakres raportowania zrównoważonego rozwoju organizacji. Umożliwia także efektywną alokację zasobów potrzebnych do osiągnięcia zgodności z CSRD i dostarcza niezbędnych informacji do kształtowania strategii firmy.

 

Przeprowadzenie oceny „podwójnej istotności” jest obowiązkowe na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej dotyczącej zrównoważonego rozwoju (z ang. CSRD). Słowo operacyjne jest tutaj podwójne. Odnosi się to do faktu, że firmy sporządzające sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą rozważyć znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju z dwóch perspektyw. Z jednej strony organizacje mają wpływ na ludzi i środowisko (widok od wewnątrz), np. szkody człowieka na środowisko. Z drugiej strony wydarzenia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem stwarzają (nowe) zagrożenia i możliwości dla organizacji (widok z zewnątrz). Przykładami tego są ryzyko utraty reputacji w przypadku przypadków korupcji, wprowadzenie nowych podatków od emisji dwutlenku węgla lub możliwości rozwoju nowych zrównoważonych produktów o obiegu zamkniętym.

 

Jakie kroki, aby przygotować ocenę podwójnej istotności?

 

Poniżej możesz znaleźć podstawowe kroki, które należy wykonać, aby przeprowadzić ocenę podwójnej istotności. 

Krok A: Zrozumienie kontekstu.
Krok B: Identyfikacja rzeczywistych i potencjalnych IRO związanych ze kwestiami zrównoważonego rozwoju.
Krok C: Ocena i określenie istotnych IRO związanych ze kwestiami zrównoważonego rozwoju.
Krok D: Raportowanie.

Ponadto CSRD wymaga od firm ujawnienia, w jaki sposób uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich procesach planowania strategicznego. Obejmuje to omówienie, w jaki sposób wynikają istotne wpływy, ryzyka i możliwości oraz wymagają dostosowania modelu biznesowego, pozycji rynkowej i łańcucha wartości (dziś i w przyszłości). Podsumowując, wymagania te prowadzą do rosnącej potrzeby wyraźnego rozważenia wpływu na zrównoważony rozwój i przyjęcia długoterminowej perspektywy przy opracowywaniu strategii korporacyjnej. Ujawnienie planów działania wymaga również od firm wiarygodnego sformułowania, w jaki sposób zapewnią rozwiązywanie kwestii zrównoważonego rozwoju w organizacji i które części organizacji należy zaangażować.

 

ESRS nie określają, w jaki sposób zakład powinien zaprojektować lub przeprowadzić proces oceny istotności. Dzieje się tak dlatego, że żaden proces nie byłby odpowiedni dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, struktury organizacyjnej, lokalizacji operacji lub łańcuchów wartości na wyższym i niższym szczeblu wszystkich przedsiębiorstw stosujących ESRS.

 

Szczegółowy opis kroków

 

Krok A: Zrozumienie kontekstu.[4]

 

Działalność i relacje biznesowe:
Do działań i powiązań biznesowych związanych z ESRS 2 SBM-1 podchodzi się następująco:

 • analizę biznesplanu, strategii, sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz, w stosownych przypadkach, innych informacji przekazywanych inwestorom;
 •  działalność przedsiębiorstwa, produkty/usługi oraz lokalizacje geograficzne tej działalności; oraz
 • mapowanie powiązań biznesowych przedsiębiorstwa oraz łańcucha wartości na wyższym lub niższym szczeblu łańcucha wartości, w tym rodzaj i charakter stosunków gospodarczych.

Inne informacje kontekstowe:
Istnieją inne czynniki, które mogą pomóc w identyfikacji konkretnych źródeł IRO, takie jak:

 • analizę odpowiedniego otoczenia prawnego i regulacyjnego przedsiębiorstwa;
 • analizę opublikowanej dokumentacji, takiej jak doniesienia medialne, analizy innych podmiotów, istniejące standardy branżowe, inne publikacje na temat ogólnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju i
  artykuły naukowe.

Zrozumienie zainteresowanych stron:

Ma to na celu zrozumienie, na których interesariuszy wywiera lub może mieć wpływ własna działalność przedsiębiorstwa oraz łańcuch wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości

 

Krok B: Identyfikacja rzeczywistych i potencjalnych IRO związanych ze kwestiami zrównoważonego rozwoju. [4]

Na tym etapie przedsiębiorstwo identyfikuje istotne IRO związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem w całej swojej własnej działalności oraz w swoim łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości. Rezultatem będzie „długa” lista skutków, zagrożeń i możliwości do dalszej oceny i analizy w kolejnych etapach. Przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać listę kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zawartą w ESRS 1 paragraf AR16, aby wesprzeć ten proces i zapewnić kompletność. Równie ważne jest, aby zakład wziął pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju specyficzne dla jednostki, które nie są ujęte w tym wykazie, jeśli takie istnieją. Obecnie, do czasu wydania standardów sektorowych, kwestie zrównoważonego rozwoju sektora powinny być identyfikowane i oceniane jako kwestie specyficzne dla jednostki. Dostępne najlepsze praktyki i/lub dostępne ramy i/lub inne standardy raportowania, takie jak wytyczne branżowe MSSF i standardy sektorowe GRI są możliwymi źródłami identyfikacji kwestii specyficznych dla jednostki.

 • Lista punktów danych ESRS publikowana przez EFRAG nie jest listą kontrolną służącą do identyfikacji istotnych kwestii lub IRO, ponieważ służy innemu celowi. Może jednak zapewnić użyteczny wykaz uwzględnienia kwestii zrównoważonego rozwoju w tematycznych standardach ESRS na bardziej szczegółowym poziomie (na przykład metryki) niż ESRS 1 ust. AR16.
 • Dla każdej zidentyfikowanej IRO zakład ujawnia, czy dotyczy ona własnej działalności, łańcucha wartości na wyższym lub niższym szczeblu łańcucha wartości oraz odpowiedni horyzont czasowy zgodnie z ESRS 1 rozdział 6.4 Definicja krótko-, średnio-  i długoterminowyw celach raportowych.

 

Krok C: Ocena i określenie istotnych IRO związanych ze kwestiami zrównoważonego rozwoju.[4]

Na tym etapie podmiot stosuje kryteria oceny wpływu i istotności finansowej, w celu określenia istotnych rzeczywistych i potencjalnych skutków oraz istotnych ryzyk i szans. Stanowi to następnie podstawę do ustalenia istotnych informacji w oparciu o wymogi dotyczące ujawniania informacji tematycznych ESRS. ESRS 1 rozdział 3.4 wymaga, aby zakłady stosowały obiektywne kryteria stosując odpowiednie progi ilościowe i/lub jakościowe w celu oceny istotności obecnych i potencjalnych wpływów. Opiera się to na dotkliwości, a w przypadku potencjalnych skutków także na prawdopodobieństwie

 • W związku z tym przedsiębiorca zastosuje kryteria dotkliwości do listy wpływów określonej w kroku B powyżej. Kryteriami są skala, zakres i nieodwracalny charakter oddziaływania, w przypadku rzeczywistych skutków negatywnych. Dla potencjalnych negatywnych skutków przedsiębiorca szacuje także prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania i odwzorowuje je na odpowiedni horyzont czasowy. W przypadku rzeczywistych pozytywnych skutków kryteriami są skala i zakres, a w przypadku przyszłych pozytywnych skutków zakład szacuje również prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
 • W zależności od rodzaju wpływu nie zawsze konieczna może być dogłębna ocena każdego z kryteriów dotkliwości w oparciu o konkretne fakty i okoliczności dotyczące przedsiębiorstwa, aby ustalić, czy wpływ jest istotny, czy nie. Na przykład, jeżeli istnieje ugruntowany konsensus naukowy co do dotkliwości określonego rodzaju globalnego i lokalnego wpływu na środowisko, przedsięwzięcie może stwierdzić, że jest ono rzeczywiście istotne, bez dogłębnej analizy skali, zakresu i nieusuwalności. W związku z tym zakład dokonuje oceny na podstawie dostępnych dowodów odpowiedniego poziomu oceny kryteriów dotkliwości.
 • Celem zaangażowania kluczowych interesariuszy (w tym pracowników i ich przedstawicieli) jest pomoc przedsiębiorstwu w zrozumieniu, jaki wpływ może to na nich wywierać. Może zatem pomóc przedsiębiorstwu w ocenie dotkliwości i prawdopodobieństwa skutków4. Wewnętrzne zaangażowanie jednostek biznesowych i pracowników jednostki oraz zewnętrzne zaangażowanie użytkowników sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innych ekspertów może również pomóc w ocenie, zatwierdzeniu i zapewnieniu kompletności wyniku oceny istotności.

Ocena istotności finansowej:

Istotne ryzyka i możliwości dla przedsiębiorstwa na ogół wynikają z wpływów, zależności lub innych czynników, takich jak narażenie na zagrożenia klimatyczne lub zmiany przepisów dotyczące ryzyka systemowego. Aby ocenić ich istotność, stosuje się odpowiednie progi ilościowe i/lub jakościowe oparte na efektach finansowych w zakresie wyników, sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, dostępu do kapitału i kosztu kapitału.

 • Ryzyka i szanse dla zrównoważonego rozwoju ocenia się na podstawie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnej wielkości skutków finansowych w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Dlatego też przedsiębiorca przejrzy listę potencjalnych istotnych ryzyk i możliwości z kroku B powyżej i zastosować zestaw obiektywnych progów prawdopodobieństwa i wielkości, a także wziąć pod uwagę charakter skutków zidentyfikowanych ryzyk i szans.
 • Po ocenieniu, czy sprawa jest istotna z finansowego punktu widzenia, jednostka określa informacje, które należy przekazać w oparciu o jej istotność. W obu przypadkach informacje uznaje się za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że ich pominięcie, zniekształcenie lub zaciemnienie będzie miało wpływ na decyzje podejmowane przez głównych użytkowników sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia na podstawie oświadczenia jednostki o zrównoważonym rozwoju, dotyczące zapewnienia jednostce zasobów.

Konsolidacja wyników:

Ten krok konsoliduje wyniki poprzednich kroków i pozwala uzyskać listę istotnych IRO, która stanowi podstawę do przygotowania oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Analizę przeprowadzoną na poziomie istotnego tematu/podtematu lub podtematu należy przeliczyć na IRO, jeśli nie zostało to jeszcze wykonane.

 

Krok D: Raportowanie.[4]

Po przeprowadzeniu procesu oceny istotności zakład raportuje proces oceny i jego wynik w oparciu o:

 • ESRS 2 IRO-1 Opis procesów mających na celu identyfikację i ocenę istotnych wpływów, ryzyk i szans;
 • ESRS 2 SBM-3 Istotne wpływy, ryzyka i możliwości oraz ich interakcja ze strategią i modelem biznesowym;
 • ESRS 2 IRO-2Wymogi dotyczące ujawniania informacji w ESRS objęte oświadczeniem przedsiębiorstwa o zrównoważonym rozwoju. Jednostka ujawnia również, w jaki sposób ustaliła, jakie istotne informacje należy ujawnić, w tym progi i kryteria zastosowane do oceny takich informacji

Rola interesariuszy w raportowaniu:

 • Interesariusze dzielą się na dwie następujące grupy: zainteresowane strony i użytkownicy oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju6(ESRS 1 paragraf 22). Niektórzy, choć nie wszyscy, interesariusze mogą należeć do obu grup (ESRS 1, paragraf 23).
 • ESRS 2 wymaga przejrzystości w zakresie konsultacji zakładu z zainteresowanymi stronami, których to dotyczy (IRO-1, paragraf 53 (b) iii). Mimo że ESRS nie nakazuje zachowania, zakład ma obowiązek ujawnić, czy i w jaki sposób proces oceny istotności identyfikuje i ocenia jego wpływ, w tym przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi stronami zainteresowanymi, aby zrozumieć, w jaki sposób proces oceny istotności może na nich wpłynąć.
 • Wyniki trwających procesów należytej staranności stosowanych w przedsiębiorstwie są na ogół przydatne do celów oceny istotności. Jednakże ESRS nie narzucają procesów należytej staranności wyłącznie na potrzeby raportowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować ocenę podwójnej istotności zapraszam do konsultacji, możesz z nami skontaktować się na kilka sposobów:

 • wysyłając email w zakładce KONTAKT 
 • na Whatsup (w prawnym dolnym rogu naszej strony)
 • bezpośrednio w wiadomości na LinkedIN

 

 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO