Progi przy analizie podwójnej istotności

Opublikowano w

LinkedIN (7)

Lidia Grzegorczyk

Dziś o tym jak ustalić progi przy analizie podwójnej istotności

Aby przejść do tego artykułu zapoznaj się również z tym czym jest analiza podwójnej istotności, ponieważ ta część artykułu głęboko nawiązuje do poprzednio opublikowanego [Analiza podwójnej istotności – Velma ESG]

 

 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się:

✅ jak ustalić progi istotności w analizie podwójnej istotności
✅ jak określić wpływ na podstawie cech, które stanowią podstawę określenia progów
✅ czy istotność wpływu opiera się na istotności dla przedsiębiorstwa czy dla interesariuszy

 

 

Progi istotności w analizie podwójnej istotności

 

 

W tej części artykułu bardziej szczegółowo przedstawiono metodologie lub kryteria, które można zastosować w kroku C dotyczącym istotności wpływu [patrz artykuł: Analiza podwójnej istotności – Velma ESG] . Przedsiębiorstwo stosuje odpowiednie kryteria, stosując odpowiednie progi ilościowe i/lub jakościowe, aby ocenić istotność wpływów związanych z jego działalnością, a także bezpośrednio związanych z jego działalnością, produktami i usługami, w tym poprzez łańcuch wartości wyższego i niższego szczebla (ESRS 1 pkt 42 i rozdział 3.4). Jednakże ESRS 1 nie określa sposobu ustalania progów.

 

W rozdziale 3.4 ESRS 1 wyjaśniono, że w przypadku rzeczywistych i negatywnych skutków istotność opiera się na dotkliwości wpływu; natomiast w przypadku skutków pozytywnych istotność opiera się na skali i zakresie. W przypadku potencjalnych skutków istotność obejmuje również rozważenie ich prawdopodobieństwa.

 

Dotkliwość rzeczywistego lub potencjalnego negatywnego wpływu ocenia się z perspektywy dotkniętych nim osób lub środowiska i określa się ją na podstawie następujących cech, które stanowią podstawę ustalenia progów:

  • Skala: jak poważny jest wpływ (tj. stopień naruszenia dostępu do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby lub wolności (np. edukacji, środków do życia itp.);
  • Zakres: jak rozległy jest wpływ (tj. liczba dotkniętych nim osób lub zakres szkód w środowisku);
  • Działania: zakres, w jakim można zaradzić skutkom (np. poprzez odszkodowanie lub zadośćuczynienie; czy osobom dotkniętym można przywrócić możliwość korzystania z danego prawa). Podstawowe pytanie brzmi: czy istnieją jakieś ograniczenia w zakresie możliwości przywrócenia środowiska lub dotkniętych nim osób do sytuacji co najmniej takiej samej lub równoważnej z ich sytuacją przed negatywnym wpływem?

Jak omówiono powyżej, zakład może wykorzystać swój bieżący proces due diligence lub inne procesy zarządzania ryzykiem w celu ustalenia swoich progów i ustalenia, czy wpływy są istotne dla celów sprawozdawczych. W tych procesach zarządzanie negatywnymi skutkami przez przedsiębiorstwo opiera się na analizie dotkliwości i/lub ustaleniu priorytetów ryzyka, co może pomóc w ocenie istotności wpływu.

Przy ustalaniu progów należy nadać pierwszeństwo wszelkim możliwym dowodom, które zapewniają możliwie najbardziej obiektywny wniosek dotyczący istotności. Jednakże rozsądna kwantyfikacja potencjalnego wpływu nie zawsze może być możliwa na poparcie oceny istotności. Każda z trzech cech dotkliwości może spowodować, że wpływ będzie poważny, ale często cechy te są współzależne. Nieuleczalny charakter może mieć wpływ na dotkliwość, zwiększając jej wagę lub skalę. Z kolei często jest tak, że im większa jest skala lub zasięg oddziaływania, tym trudniej jest je zaradzić.

 

Rzeczywiste skutki

Przykładowo, stosując koncepcje opisane powyżej, przedsiębiorstwo mogłoby przypisać swoje rzeczywiste skutki do trzech cech dotkliwości w formacie kolumnowym. Należy pamiętać, że graficzna reprezentacja na tym rysunku służy jedynie jako ilustracja możliwego podejścia do wizualizacji wniosków z oceny kryteriów istotności wpływu. ESRS 2 IRO-1 wymaga również, aby zakład wyjaśnił, w jaki sposób ustalił istotność wpływu, w tym zastosowane progi jakościowe i ilościowe.

 

 

Rys.1 Graficzne przedstawienie dotkliwości rzeczywistego wpływu w formacie kolumnowym
Źródło: [Projekt] EFRAG IG 1:Wytyczne dotyczące wdrażania oceny istotności, 12.2023.

 

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo potencjalnego negatywnego wpływu odnosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia wpływu. Prawdopodobieństwo wpływu można zmierzyć lub określić jakościowo lub ilościowo, w zależności od dostępnych informacji. Można to opisać za pomocą ogólnych terminów (np. mało prawdopodobne, wysoce prawdopodobne) lub matematycznie za pomocą prawdopodobieństwa (np. 10 na 100, 10 %) lub częstotliwości w danym okresie (np. raz na 10 lat).

 

Oddziaływania o bardzo niskim prawdopodobieństwie mogą być istotne lub nie, w zależności od dotkliwości, jeśli wystąpią. Na ilustracji przedstawionej na rysunku 2 przyjęto, że oddziaływanie o najniższym poziomie prawdopodobieństwa można ocenić jako należące do najwyższego poziomu istotności, gdyż wiązałoby się to z katastrofalnymi skutkami środowiskowymi związanymi z zagrożeniami środowiskowymi. Należy pamiętać, że graficzna reprezentacja na tym rysunku służy jedynie jako ilustracja możliwego podejścia do wizualizacji wniosków z oceny kryteriów istotności wpływu. ESRS 2 IRO-1 wymaga również, aby zakład wyjaśnił, w jaki sposób ustalił istotność wpływu, w tym zastosowane progi jakościowe i ilościowe.

 

 

Rys. 2 Progi istotności potencjalnego wpływu wyłącznie w celach ilustracyjnych (kod kolorystyczny matrycy ma zostać określony przez każde przedsiębiorstwo zgodnie z kryteriami określonymi w ESRS 1, rozdział 3.4)Istotność wpływu).
Źródło: [Projekt] EFRAG IG 1:Wytyczne dotyczące wdrażania oceny istotności, 12.2023.

 

Badanie istotności finansowej – ustalanie progów

 

 

ESRS nie zalecają stosowania szczegółowych definicji progów istotności finansowej. Jednakże ESRS 1 paragraf AR 15 stanowi: „Kiedy jednostka zidentyfikuje swoje ryzyka i możliwości, ustala, które z nich są istotne do celów sprawozdawczości. Opiera się to na połączeniu (i) prawdopodobieństwa wystąpienia oraz (ii) potencjalnej wielkości skutków finansowych określonej na podstawie odpowiednich progów. Na tym etapie rozważy wpływ tych ryzyk i możliwości na skutki finansowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.”

 

 

Jednostka może odnosić się do bezwzględnych progów pieniężnych lub względnych progów pieniężnych, takich jak procent kwoty odpowiadającej pozycji jej podstawowego sprawozdania finansowego, przychodów, kosztów, aktywów ogółem i kapitału własnego netto. Podobne podejścia stosowane są w praktyce przy ocenie istotności pozycji do sporządzenia sprawozdania finansowego i mogą stanowić źródło inspiracji. Zakład jednak bierze pod uwagę, że horyzont czasowy oceny istotności finansowej w sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju jest dłuższy niż typowy horyzont czasowy uwzględniany w sprawozdaniach finansowych i komentarzach zarządu. Może to skutkować koniecznością rozważenia skumulowanego wpływu kwestii zrównoważonego rozwoju na przychodów, kosztów itp. w długim okresie. Podobnie próg prawdopodobieństwa musi uwzględniać prawdopodobieństwo skumulowane w pewnym okresie czasu, aby uwzględnić również horyzont długoterminowy.

 

 

W tym kontekście ocena istotności nie może ograniczać się do zakresu skutków finansowych, które wpływają (lub będą miały wpływ w przyszłości) na pozycje ujęte w sprawozdaniu finansowym. Jednostka uwzględnia także skutki finansowe związane z uzależnieniem od zasobów naturalnych i społecznych, które nie spełniają (lub jeszcze nie spełniają) kryteriów ujęcia księgowego (ESRS 1 ust. AR 14 i AR 15).

 

 

Zakład powinien również wziąć pod uwagę, że kwestia zrównoważonego rozwoju może być istotna finansowo, mimo że jej skutki finansowe nie są (wiarygodnie) mierzalne na dzień sprawozdawczy. W tym przypadku progi będą opierać się na czynnikach jakościowych i zakresach możliwych skutków (wysoki/średni/niski). W tym przypadku zachodzi podobieństwo do sprawozdawczości finansowej, gdzie istotność nie ogranicza się do aspektów ilościowych, ale transakcja może być istotna ze względu na swój charakter, czyli jakościowe podejście do istotności.

 

 

W odniesieniu do jakościowego podejścia do istotności istnieją okoliczności, w których, w zależności od sektora, w którym zakład prowadzi działalność lub w zależności od charakterystyki swojego modelu biznesowego lub operacji, zakład jest narażony na ryzyko utraty reputacji, które leży w interesie inwestorzy. W takim przypadku, chociaż nie można określić ilościowo wpływu na przepływy pieniężne, ryzyko reputacji może mieć wpływ na dostępność finansowania i/lub koszt finansowania, a zatem może być istotne z finansowego punktu widzenia.

 

 

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada mechanizmy dialogu ze swoimi akcjonariuszami, inwestorami i pożyczkodawcami, może potwierdzić ustalenie swoich progów istotności w kontekście istotności finansowej. Ma to na celu przedstawienie informacji, co do których można zasadnie oczekiwać, że w przypadku ich pominięcia, zniekształcenia lub zaciemnienia wpłyną one na decyzje podejmowane przez zainteresowane strony na podstawie oświadczenia dotyczącego zrównoważonego rozwoju (ESRS 1, paragraf 48).

 

Ponieważ wiele kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, które wywierają istotny wpływ, jest także źródłem istotnego ryzyka i możliwości, zakład dokładnie rozważy powiązania w swojej ocenie istotności finansowej.

 

 

 

Istotność wpływu opiera się na istotności dla przedsiębiorstwa czy dla interesariuszy

 

Rozważ istotność wpływu opiera się na jego wpływie na ludzi lub środowisko, które z kolei są interesariuszami przedsięwzięcia, których to dotyczy. Zakres istotności wpływu obejmuje wpływy na ludzi i/lub środowisko związane z własną działalnością przedsiębiorstwa oraz z łańcuchem wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości, w tym poprzez jego produkty i usługi, a także poprzez jego relacje biznesowe. Ocenia się go w odniesieniu do dotkliwości takiego wpływu na ludzi i/lub środowisko pod kątem rzeczywistych lub potencjalnych skutków. Aby ocenić wpływ, zaangażowanie interesariuszy ma kluczowe znaczenie.

 

Natomiast istotność finansowa koncentruje się na wpływie kwestii zrównoważonego rozwoju na przepływy pieniężne, wyniki i sytuację finansową przedsiębiorstwa, dostęp do finansowania lub koszt kapitału w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, ponieważ takie skutki są istotne dla inwestorzy przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli istotne skutki są również powiązane z istotnymi ryzykami i możliwościami, są one również „istotne dla przedsiębiorstwa”. Jednakże istotność wpływu ocenia się na podstawie dotkliwości dla ludzi i środowiska, a nie na podstawie wpływu, jaki wywiera na przedsiębiorstwo i jego perspektywy finansowe. [1]

 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować ocenę podwójnej istotności zapraszam do konsultacji, możesz z nami skontaktować się na kilka sposobów:

  • wysyłając email w zakładce KONTAKT 
  • na Whatsup (w prawnym dolnym rogu naszej strony)
  • bezpośrednio w wiadomości na LinkedIN

 

Źródła:

[1] [Projekt] EFRAG IG 1:Wytyczne dotyczące wdrażania oceny istotności, 12.2023.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO