Implementacja CSRD do polskiego prawodawstwa II k. 2024

Opublikowano w

LinkedIN (10)

Lidia Grzegorczyk

[INFORMACJA + KOMENTARZ]

 

 

Wczoraj MF podało informacje, iż planuje implementować Dyrektywę CSRD (dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) w II kwartale 2024 roku.[1]

Obserwuje w wielu informacjach „straszenie” i „breaking newsy” dot. zmiany progów finansowych dla firm, które będą kwalifikowały się do raportowania zgodnego ze zrównoważonym rozwojem lub nie. Zmiana progów jest powszechnie znana od zeszłego roku z Dz.U.UE 2023/2775 opublikowanego w dniu 21.12.2023, a sama Dyrektywa Delegowana z dnia 17.10.2023.[2]

 

Cele tychże działań:

  • aktualizacja, ujednolicenie i uproszczenie przepisów w zakresie ułatwień ewidencyjnych i prezentacyjnych,
  • przekształcenie UE w nowoczesną, oszczędną i konkurencyjną gospodarkę o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.
  • ochrona, zachowanie i poprawa zasobów naturalnych UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli UE przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

 

Na stronie wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy:

„Przyjęta przez Komisję Europejską 17 października 2023 r. dyrektywa delegowana podnosi co do zasady o 25% progi finansowe definiujące poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe, średnie i duże jednostki). Przynależność do danej kategorii jednostek ma bezpośredni wpływ m.in. na możliwość (bądź jej brak) korzystania z uproszczeń przewidzianych dyrektywą o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/UE), czy na obowiązek (lub jego brak) badania sprawozdań finansowych. Podniesienie ww. progów jest odpowiedzią na wysoką inflację występującą w UE w 2021 r. i 2022 r. Ma ono na celu zachowanie dotychczasowego status quo, tj. uniknięcie sytuacji, w której w wyniku inflacji mikro oraz małe i średnie jednostki podlegałyby w sposób niezamierzony nadmiernie obciążającym wymogom mającym zastosowanie do dużych jednostek.
Konsekwencją przyjęcia dyrektywy 2022/2464 oraz dyrektywy delegowanej jest potrzeba ich wdrożenia do krajowego porządku prawnego poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dodatkowo w projekcie wprowadzono zmiany mające na celu aktualizację, ujednolicenie i uproszczenie przepisów w zakresie ułatwień ewidencyjnych i prezentacyjnych.” [3]

 

dalej:

 

Dyrektywa 2022/2464 wprowadza istotne zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały wdrożeniu do prawa krajowego:

  1. Rozszerzono zakres jednostek zobowiązanych do raportowania – obowiązkiem zostały objęte: 1. wszystkie duże jednostki, 2. jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, 3. małe i średnie jednostki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (z wyłączeniem notowanych mikroprzedsiębiorstw) oraz 4. spełniające określone warunki i kryteria wielkości jednostki zależne i oddziały z siedzibą w państwie członkowskim UE, których odpowiednio jednostka dominująca najwyższego szczebla lub jednostka samodzielna podlega przepisom prawa państwa trzeciego, a jej przychód netto ze sprzedaży wygenerowany w UE przekracza 150 mln EUR;
  2. Ujednolicono rodzaj standardu raportowania – nastąpi odejście od dotychczasowej dowolności w wyborze standardów raportowania na rzecz obowiązkowo stosowanych Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju;
  3. Poszerzono zakres raportowanych informacji – informacje nt. kwestii zrównoważonego rozwoju z obszaru środowiskowego, społecznego (w tym praw człowieka) oraz ładu korporacyjnego będą bardziej szczegółowe niż dotychczas;
  4. Uregulowano formę/miejsce raportowania – informacje będą prezentowane obowiązkowo w odrębnej sekcji w ramach sprawozdania z działalności jednostki;
  5. Wprowadzono weryfikację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – wprowadzona zostanie obowiązkowa atestacja raportowanych informacji przez biegłych rewidentów;
  6. Zdigitalizowano sprawozdania – sprawozdania z działalności jednostek raportujących informacje o zrównoważonym rozwoju będą obowiązkowo sporządzane w formacie XHTML, a odrębna sekcja nt. zrównoważonego rozwoju oznakowana będzie w formacie in-line XBRL, co ułatwi maszynowy odczyt i analizę danych nt. zrównoważonego rozwoju.[3]

 

Zachęcam do sięgania do źródeł podanych poniżej oraz konsultacji ESG.

 

Źródła:

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

[2] 2023/2775 DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302775

[3] Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustawy – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO