ESRS czyli standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju cz.1/5

Opublikowano w

LinkedIN (7)

Lidia Grzegorczyk

Dziś rozpoczynamy serię pięciu artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). Do najbliższych publikacji uwzględnimy:

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia
 • ESRS E3 – Woda i zasoby
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna

Oczywiście zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz konsultacji TUTAJ lub wysłania do nas zapytania bezpośrednio na Linked IN Lidia Grzegorczyk, dr inż. lub TUTAJ.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

🔹Jakie są cele dokumentu ESRS?

🔹Wymóg w zakresie ujawnień wraz ze strategią.

🔹Wytyczne do raportowania.

 

 

Skąd ESRS?

14 grudnia 2022 roku oficjalnie została opublikowana Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) to oznacza, że obowiązek w zakresie sprawozdawczości niefinansowej obejmie około 50 000 przedsiębiorstw w UE. Będzie to miało ogromny wpływ na firmy, ich dostawców, audytorów i konsultantów. Szerzej o tym kogo obejmą przepisy pisałam TUTAJ. Razem z Dyrektywą powstały wspomniane wcześniej standardy, wytyczne ESRS, o których będziemy pisać na łamach publikacji. Dziś rozpoczynamy od części tzw. środowiskowej wraz z pierwszym standardem ESRS E1 – Zmiany klimatu.

Mamy nadzieję, że dzięki tym artykułom przybliżymy wielu przedsiębiorcom podstawowe standardy raportowania, którymi wkrótce zostaną objęci.

 

 

Cel dokumentu ESRS E1

Projekt standardu wywodzi się z Dyrektywy CSRD oraz, że standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju określają, jakie informacje należy ujawniać na temat łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niego.

Celem standardu ESRS E1 jest ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które pozwolą zrozumieć odbiorcom:

 • Jak przedsięwzięcie/inwestycja wpływa na zmianę klimatu.
 • Przeszłe, obecne i przyszłe działania łagodzące zgodnie z porozumieniem paryskim i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2050 roku. (Tutaj VELMA ESG Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce akredytowanym partnerem metodologii CRREM w zakresie prognozowania CO2 zgodnie z porozumieniem paryskim),
 • Plany i zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii modelu biznesowego (modeli biznesowych) do przejścia na zrównoważoną gospodarkę.

  Najważniejsze ujawnienia wynikające z ESRS E1

Wytyczne ogólne, strategia i ład korporacyjny

 • E1-1 – Plan przejściowy w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu

Celem niniejszego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest umożliwienie zrozumienia przeszłych, obecnych i przyszłych działań łagodzących podejmowanych przez jednostkę w celu zapewnienia zgodności jej strategii i modelu(ów) biznesowego(ych) z przejściem na zrównoważoną gospodarkę oraz z ograniczeniem globalnego ocieplenia i z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a także, w stosownych przypadkach, ekspozycji jednostki na działalność związaną z węglem, ropą naftową i gazem.

Przedsiębiorstwo opisuje proces identyfikacji i oceny skutków związanych z klimatem, ryzykiem i możliwościami, m.in poprzez odniesienie do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych według GHG Protocol.

Zarządzanie ryzykiem i ich wpływem

 • E1-2 Polityka związana z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i adaptacją do nich

Jednostka ujawnia politykę, którą przyjęła w celu zarządzania swoimi istotnymi wpływem, ryzykiem i możliwościami związanymi z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do nich. Celem niniejszego wymogu ujawniania informacji jest umożliwienie zrozumienia zakresu, w jakim przedsiębiorstwo posiada polityki dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania i/lub zaradzenia istotnym wpływom, ryzykom i możliwościom związanym z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i adaptacją do nich.

 • E1-3 Działania i zasoby w odniesieniu do zmian polityki energetyczno-klimatycznej

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje działania łagodzące skutki zmian klimatu i działania adaptacyjne oraz środki przeznaczone na ich realizację. Celem niniejszego wymogu dotyczącego ujawniania informacji jest zapewnienie zrozumienia kluczowych działań podjętych i planowanych w celu osiągnięcia celów polityki i zadań związanych z klimatem, np. organizacja ujawnia cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w wartościach bezwzględnych oraz, jeżeli zostaną uznane za znaczące, w wartościach intensywności (względnych).

Dane i cele

 • E1-4 Cele związane z łagodzeniem zmian klimatycznych i adaptacją do nich

Organizacja ujawnia przyjęte przez siebie cele związane z klimatem. Istotą tego wymogu jest umożliwienie zrozumienia celów, które organizacja realizuje w ramach wsparcia polityki łagodzenia skutków zmian klimatycznych i dostosowania się do nich oraz przeciwdziałania istotnym skutkom, ryzykom i możliwościom związanym z klimatem, np. osiągnięte lub oczekiwane redukcje emisji gazów cieplarnianych.

 • E1-5 Zużycie energii i miks energetyczny

Organizacja przedstawia informacje na temat swojego zużycia energii i jej koszyka energetycznego. Celem tego wymogu jest zapewnienie zrozumienia całkowitego zużycia energii przez organizację w wartości bezwzględnej, poprawy efektywności energetycznej, ekspozycji na działalność związaną z węglem, ropą naftową i gazem oraz udziału energii odnawialnej w jej ogólnym miksie energetycznym. Wartości podawane w MWh, które dotyczą np. konsumpcji węgla i jego pochodnych, gazu, oleju, ropy, energii jądrowej, zakupionej energii cieplnej, chłodniczej, pary, energii pochodzącej z OZE.

 • E1-6 emisje brutto zakresów 1, 2, 3 i całkowite emisje GHG

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje emisje:

(a) brutto Scope 1 GHG

(b) brutto Scope 2 GHG

(c) brutto Scope 3 GHG

(d) całkowite emisje GHG

Intensywność emisji GHG w oparciu o przychód netto

Przedsiębiorstwo ujawnia swoją intensywność emisji gazów cieplarnianych (całkowite emisje gazów cieplarnianych na przychód netto).

Ujawnienie intensywności emisji GHG obejmuje całkowite emisje GHG w tonach metrycznych CO2eq na przychód netto.

 • E1-7 Projekty usuwania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych finansowane za pomocą kredytów węglowych 

Przedsiębiorstwo ujawnia:

(a) Usuwanie i składowanie gazów cieplarnianych z własnej działalności oraz łańcucha wartości, w tonach metrycznych CO2eq; oraz

(b) kwotę redukcji lub usunięcia emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów łagodzenia skutków zmiany klimatu poza swoim łańcuchem wartości, które sfinansował poprzez zakup kredytów węglowych.

 • E1-8 Internal Carbon Pricing

Przedsiębiorstwo ujawnia, czy stosuje wewnętrzne systemy internal carbon pricing, a jeśli tak, to w jaki sposób wspierają one proces podejmowania decyzji i zachęcają do realizacji polityk i celów związanych z klimatem. Dodatkowo, organizacje powinny ujawniać:

a) rodzaj wewnętrznego systemu ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, na przykład ceny dualne stosowane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych CapEX lub badań i rozwoju (B+R), wewnętrzne opłaty za emisje lub wewnętrzne fundusze węglowe

b) konkretny zakres stosowania systemów ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (działania, obszary geograficzne, podmioty itp.)

c) ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla stosowane zgodnie z rodzajem systemu i krytyczne założenia przyjęte w celu określenia cen, w tym źródło zastosowanych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz powody, dla których uznaje się je za istotne dla wybranego zastosowania. Przedsiębiorstwo może ujawnić metodykę obliczania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w tym zakres, w jakim zostały one ustalone na podstawie wskazówek naukowych oraz sposób, w jaki ich przyszły rozwój jest powiązany z naukowymi ścieżkami ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla; oraz

(d) przybliżone wielkości emisji brutto gazów cieplarnianych w bieżącym roku według zakresów 1, 2 i 3 w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 objętych tymi programami, a także ich udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa dla każdego odpowiedniego zakresu.

 • E1-9 Potencjalne skutki finansowe wynikające z istotnych fizycznych i przejściowych oraz potencjalnych możliwości związanych z klimatem

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje

(a) potencjalne skutki finansowe wynikające z materializacji ryzyka fizycznego

(b) potencjalne skutki finansowe wynikające z materializacji ryzyka transformacji

(c) potencjał do wykorzystania istotnych możliwości związanych z klimatem.

Mamy nadzieję, że pierwsza publikacja wytycznej stała się bliższa i pomocna. Bardzo chętnie odpowiemy na pytania lub konsultacje TUTAJ.

Pozdrawiamy – Zespół VELMA

Materiał powstał przy wsparciu Bartosz Sobik eksperta ds. energii i OZE.

Dane źródłowe: Download (efrag.org)

 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO