Raportowanie ESG – wskaźnik ESRS E4

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć (2)

Lidia Grzegorczyk

Dziś publikujemy czwartą część serii artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). Zachęcam do zapoznania się z materiałem, który jest podstawą wprowadzenia ESRS, Dyrektywa CSRD – TUTAJ.

 

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu TUTAJ
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia TUTAJ 
 • ESRS E3 – Woda i zasoby TUTAJ
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna

 

Oczywiście zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz konsultacji TUTAJ lub wysłania do nas zapytania bezpośrednio na Linked IN Lidia Grzegorczyk, dr inż. lub TUTAJ.

 

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

🔹Jakie są cele dokumentu ESRS4 – Bioróżnorodność i ekosystemy

🔹Jakie są wytyczne ujawniania w zakresie podjętych działań oraz ich wyników, mających na celu zapobieganie lub łagodzenie istotnych negatywnych zmian w ekosystemach

🔹Podstawowe założenia i wskaźniki ujawnień dla ekosystemów w sprawozdawczości ESG

 

1. Cel wytycznych ESRS 4 – bioróżnorodność i ekosystemy

 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju zrozumienie:

 • W jaki sposób przedsięwzięcie wpływa na różnorodność biologiczną i ekosystemy, pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań.
 • Wszelkich podjętych działań oraz ich wyników, mających na celu zapobieganie lub łagodzenie istotnych negatywnych rzeczywistych lub potencjalnych skutków oraz w celu ochrony
  i przywrócenia bioróżnorodności i ekosystemów.
 • Planów i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu biznesowego.
 • Charakteru, rodzaju i zakresu istotnych zagrożeń i szans jednostki związanych z wpływem lub zależnością jednostki od bioróżnorodności i ekosystemów oraz sposób zarządzania nimi przez jednostkę.
 • Skutków finansowych dla przedsiębiorstwa w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej istotnych zagrożeń i możliwości wynikających z wpływu i zależności przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy.

2. Wymagania dotyczące ujawniania informacji – strategia 

 

2.1 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E4-1 – Plan transformacji dotyczący bioróżnorodności i ekosystemów

 

Przedsiębiorstwo ujawnia swój plan zapewnienia zgodności swojego modelu biznesowego i strategii z działaniami na rzecz poszanowania biosfery i zmian zagospodarowania obszarów lądowych oraz odpowiednimi celami określonymi w Globalnych Ramach Bioróżnorodności po 2020 roku.

 • Celem niniejszego wymogu jest umożliwienie zrozumienia zgodności planu transformacji zakładu z odpowiednimi lokalnymi, krajowymi i globalnymi ekologicznymi wartościami progowymi, a także celami polityki publicznej związanymi z ochroną bioróżnorodności i ekosystemów.

2.2 Wymóg SBM-3 – Istotne wpływy, ryzyka i szanse oraz ich powiązanie ze strategią i modelem(ami) biznesowym(i)

 

Przedsiębiorstwo opisuje odporność swojej strategii i modelu(ów) biznesowego(ych) w odniesieniu do bioróżnorodności i ekosystemów. Opis obejmuje:

 • Ocenę odporności obecnego modelu (obecnych modeli) działalności gospodarczej i strategii na zagrożenia fizyczne, przejściowe i systemowe związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, a także możliwości wynikające z podejmowania działań w celu ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.
 • Zakres analizy odporności, (i) w ramach własnej działalności i powiązanego łańcucha wartości oraz (ii) ryzyka związanego z bioróżnorodnością i ekosystemami, objętego analizą.

 

2.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji ESRS 2 IRO-1 Opis procesów mających na celu identyfikacji i oceny istotnych wpływów, ryzyka i szans związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami (Zarządzanie ryzykiem, możliwościami i wpływem)

 

Przedsiębiorstwo opisuje proces identyfikacji istotnych wpływów, ryzyka i możliwości. Opis procesu obejmuje to, czy i w jaki sposób przedsiębiorstwo:

 • Identyfikuje i ocenia rzeczywisty i potencjalny wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy w lokalizacjach własnych zakładów i w łańcuchu wartości, w tym zastosowane kryteria oceny.
 • Identyfikuje i ocenia zależności od bioróżnorodności i ekosystemów oraz ich usług we własnych lokalizacjach i w łańcuchu wartości, w tym zastosowane kryteria oceny, a także, jeśli ocena ta obejmuje ekosystemy, które są zaburzone lub mogą być zaburzone.

 

2.3 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E4-2 – Polityka związana z bioróżnorodnością i ekosystemami

 

Jednostka ujawnia swoje polityki wdrożone w celu zarządzania jej istotnym ryzykiem, możliwościami i wpływem, związanymi z bioróżnorodnością i ekosystemami.

Celem niniejszego wymogu jest umożliwienie zrozumienia zakresu, w jakim jednostka wdrożyła polityki dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania i/lub rekultywacji jej istotnych oddziaływań, zależności, ryzyka i możliwości związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami, a także sposobu, w jaki są one zgodne z Globalnymi Ramami Bioróżnorodności po 2020 r. i Unijną Strategią Ochrony Bioróżnorodności 2030.

 

2.4 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E4-3 – Działania i zasoby związane z bioróżnorodnością i ekosystemami

 

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje działania związane z bioróżnorodnością i ekosystemami oraz zasoby przeznaczone na ich realizację. Przedsiębiorstwo ujawnia:

 • Do której warstwy w hierarchii łagodzenia wpływu  jednostki na bioróżnorodność i ekosystemy można przypisać kluczowe działanie: unikanie, ograniczanie i minimalizacja, odbudowa i rekultywacja.
 • Czy w swoich planach działania wykorzystało środki wyrównawcze w zakresie ochrony bioróżnorodności.
 • W jaki sposób uwzględniło wiedzę lokalnej społeczności oraz rozwiązania oparte na naturze w działaniach związanych z ochroną różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Ponadto przedsiębiorstwo ujawnia:

 • Do którego poziomu w hierarchii łagodzenia skutków można przypisać kluczowe działanie: unikanie, ograniczanie i minimalizowanie, przywracanie i odbudowę.
 • Czy w swoich planach działania wykorzystała kompensację różnorodności biologicznej. Jeżeli działania obejmują kompensację różnorodności biologicznej, zobowiązanie zawiera następujące informacje: cel offsetu i zastosowane kluczowe wskaźniki wydajności,  efekty finansowe (koszty bezpośrednie i pośrednie) kompensacji różnorodności biologicznej w kategoriach pieniężnych oraz opis offsetów, w tym obszar, rodzaj, zastosowane kryteria jakościowe oraz standardy, jakie offsety różnorodności biologicznej spełniają.

 

3. Dane i cele

 

3.1 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E4-4 – Cele związane z bioróżnorodnością i ekosystemami

 

 

Przedsiębiorstwo opisuje przyjęte przez siebie cele związane z bioróżnorodnością i ekosystemami. Celem niniejszego wymogu jest umożliwienie zrozumienia celów, które jednostka przyjęła, aby wspierać swoją politykę w zakresie bioróżnorodności i ekosystemów oraz uwzględnienia jej istotnych powiązanych zależności, ryzyka, skutków i możliwości.

Do podstawowych ujawnianych informacji należą:

 • Czy organizacja wyznaczyła cele związane z istotnymi podtematami i podtematami określonymi w ESRS4.
 • Czy cel ma określone daty i kamienie milowe.
 • Czy przy ustalaniu celów zastosowano progi ekologiczne i przydziały skutków do przedsięwzięcia. Dzięki temu użytkownicy mogą zrozumieć, czy cel ustalony przez przedsiębiorstwo opiera się na rozstrzygających dowodach naukowych. W takim przypadku przedsiębiorstwo:
   1. Podać określony próg ekologiczny i wskazać metodologię zastosowaną w procesie określania progu.
   2. Określić, czy próg jest specyficzny dla organizacji, a jeśli tak, wskazać metodykę zastosowaną do określenia alokacji dla konkretnej organizacji.
   3. Określić, w jaki sposób odpowiedzialność za utrzymywanie coraz większej odległości od określonych progów ekologicznych jest alokowana na poziomie organizacyjnym.

 

3.2 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E4-5 – Dane związane z wpływem na zmiany bioróżnorodności i  ekosystemów

 

Przedsiębiorstwo zgłasza dane dotyczące jego istotnych oddziaływań na zmiany bioróżnorodności i ekosystemów. Celem niniejszego wymogu jest umożliwienie zrozumienia wyników jednostki w odniesieniu do wpływów uznanych za znaczące w ocenie istotności dotyczącej zmian bioróżnorodności i ekosystemów.

Jeżeli organizacja stwierdzi, że bezpośrednio przyczynia się do czynników wpływających na zmianę użytkowania gruntów, zmianę użytkowania wody słodkiej i/lub zmianę użytkowania mórz, zgłasza odpowiednie wskaźniki uwzględniające:

 • Zmiana pokrycia terenu w czasie (np. rok lub pięć lat) (np. wylesianie lub górnictwo).
 • Zmiany w czasie (np. rok lub pięć lat) w zarządzaniu ekosystemem (np. poprzez intensyfikację gospodarki rolnej lub stosowanie lepszych praktyk zarządzania lub pozyskanie drewna).
 • Zmiany konfiguracji przestrzennej krajobrazu (np. fragmentacja siedlisk, zmiany w łączności ekosystemów).
 • Zmiany w łączności strukturalnej ekosystemu (np. przepuszczalność siedlisk w oparciu o cechy fizyczne i rozmieszczenie płatów siedlisk).
 • Łączność funkcjonalna (np. jak dobrze geny, gamety, propagule lub osobniki poruszają się w krajobrazie lądowym, słodkowodnym i morskim).

 

3.3 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E4-6 – Potencjalne skutki finansowe zagrożeń i możliwości związanych z różnorodnością biologiczną i ekosystemami

 

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje potencjalne skutki finansowe istotnego ryzyka i możliwości wynikających z oddziaływań i zależności związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami.

Celem niniejszego wymogu jest zapewnienie zrozumienia:

 • Potencjalnych skutków finansowych wynikających z istotnego ryzyka związanego z oddziaływaniem na bioróżnorodność i ekosystemy oraz zależności między nimi, a także sposób w jaki te zagrożenia mają istotny wpływ na przepływy pieniężne, wyniki i pozycję jednostki, jej rozwój, koszt kapitału lub dostęp do finansowania.
 • Potencjalnych skutków finansowych wynikających z możliwości związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności i ekosystemów oraz sposób w jaki przedsiębiorstwo może czerpać korzyści finansowe z tych możliwości.

Ujawnienie obejmuje:

 • Kwantyfikację potencjalnego wpływu finansowego na ogólną sytuację finansową zakładu i jego wyniki finansowe w wartościach pieniężnych. W przypadku skutków finansowych wynikających z możliwości kwantyfikacja nie jest wymagana, jeżeli skutkowałoby to ujawnieniem nie spełnia jakościowych cech informacji (zob. ESRS 1 Załącznik C).
 • Opis rozważanych zagrożeń i możliwości, krytycznych niepewności leżących u podstaw różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, skutków i zależności, których one dotyczą, oraz horyzontu czasowego, w którym mogą się urzeczywistnić.
 • Podejście i metodologia zastosowane do oszacowania potencjalnych skutków finansowych, w tym odpowiednie założenia, podstawowe źródła naukowe oraz poziom niepewności związany z odpowiednimi szacunkami.

 

Mamy nadzieję, że garść informacji standardu ESRS-4 określający wymagania dotyczące ujawniania informacji związanych z wodą i jej zasobami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz wątpliwości.

Bardzo chętnie odpowiemy na pytania w wiadomościach TUTAJ.

Zespół VELMA ESG

 

Źródło: EFRAG, ESRS, Download (efrag.org)

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO