Standardy sprawozdawczości ESRS 5 – ekonomia cyrkularna cz. 5/5

Opublikowano w

LinkedIN (10)

Lidia Grzegorczyk

Dziś publikujemy piątą część serii artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). Zachęcam do zapoznania się z materiałem, który jest podstawą wprowadzenia ESRS, Dyrektywa CSRD – TUTAJ.

 

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu TUTAJ
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia TUTAJ 
 • ESRS E3 – Woda i zasoby TUTAJ
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem TUTAJ
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna

Oczywiście zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań oraz konsultacji TUTAJ lub wysłania do nas zapytania bezpośrednio na Linked IN Lidia Grzegorczyk, dr inż. lub TUTAJ.

 

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

🔹Jakie są cele dokumentu ESRS5 – ekonomia cyrkularna

🔹Jakie są wytyczne ujawniania w zakresie podjętych działań oraz ich wyników, mających na celu zapobieganie lub łagodzenie istotnych negatywnych zmian w ekosystemach

🔹Podstawowe założenia i wskaźniki ujawnień dla ekonomii cyrkularnej w sprawozdawczości ESG

 

1. Cel wytycznych ESRS 5 – ekonomia cyrkularna

 

Celem niniejszego standardu jest określenie wymogów dotyczących ujawniania informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju zrozumieć:

 • Jak przedsiębiorstwo wpływa na wykorzystanie zasobów, w tym na wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych oraz reprodukcję zasobów odnawialnych (określane w niniejszym Dokumencie jako „wykorzystywanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego”) pod względem istotnych pozytywnych i negatywnych, rzeczywistych lub potencjalnych wpływów.
 • Wszelkie działania podjęte, oraz wynik tych działań, w celu zapobiegania lub łagodzenia rzeczywistych lub potencjalnie istotnych negatywnych oddziaływań wynikających z wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Plany i zdolności przedsiębiorstwa do dostosowania swojej strategii i modelu(-ów) biznesowego(-ych) zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, w tym m.in. z minimalizacją odpadów, utrzymaniem wartości produktów, materiałów i innych zasobów oraz zwiększania ich efektywnego wykorzystania w produkcji i konsumpcji.
 • Charakter, rodzaj i zakres istotnego ryzyka i szans przedsiębiorstwa związanych z oddziaływaniami i zależnościami jednostki, wynikającymi z wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego oraz jak jednostka nimi zarządza.
 • Skutki finansowe dla przedsiębiorstwa w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym istotnego ryzyka i możliwości wynikających z oddziaływań i zależności w zakresie wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego.

 

2. Wymagania dotyczące ujawniania informacji

 

2.1 Zarządzanie ryzykiem, możliwościami i wpływem

 

2.1.1 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E5-1 – Polityka związana z wykorzystywaniem zasobów i gospodarką obiegu zamkniętego

 

W podsumowaniu jednostka wskazuje, czy i w jaki sposób jej polityka odnosi się do następujących kwestii:

 • Odejście od wydobycia pierwotnych zasobów nieodnawialnych.
 • Zabezpieczanie i przyczynianie się do reprodukcji zasobów odnawialnych oraz do regeneracji ekosystemów, których są częścią.

 

2.1.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E5-2 – Działania i zasoby związane z wykorzystywaniem zasobów i gospodarką obiegu zamkniętego

 

Przedsiębiorstwo ujawnia swoje działania w zakresie wykorzystania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego oraz zasoby przeznaczone na ich realizację. Ujawnienie obejmuje również opis działań, w tym środków z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, podjętych w celu zapobiegania wytwarzania odpadów w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa oraz w celu zarządzania skutkami wynikającymi z wytworzonych odpadów.

 

3. Dane i cele

 

3.1 Wymóg dotyczący ujawniania informacji E5-3 – Cele związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką obiegu zamkniętego

 

W ujawnieniu informacji jednostka wskazuje czy i jak jej cele odnoszą się do wpływów i wypływów odpadów oraz produktów i materiałów (w tym w fazie produkcji, użytkowania i na końcu okresu użytkowania), a w szczególności do:

 • Wzrostu znaczenia projektowania cyrkularnego (w tym np. projektowania produktów).
 • Wzrostu wskaźnika wykorzystania materiałów obiegu zamkniętego.
 • Minimalizacji zużycia pierwotnych zasobów nieodnawialnych z ewentualnymi celami dotyczącymi pierwotnych zasobów nieodnawialnych i celami dotyczącymi pierwotnych zasobów odnawialnych.
 • Gospodarki odpadami, w tym przygotowania do ich właściwego przetwarzania.
 • Innych celów.

 

3.2 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E5-4 Źródła zasobów

 

W przypadku przedsiębiorstw, dla których źródła zasobów są istotne, przedsiębiorstwo zawiera, w tonach lub kilogramach, w okresie sprawozdawczym:

 • Całkowitą masę produktów i materiałów użytych w okresie sprawozdawczym.
 • Wagę, zarówno w wartości bezwzględnej, jak i procentowej, materiałów wejściowych pochodzących z odnawialnych źródeł, wykorzystywanych do wytwarzania produktów i usług przedsiębiorstwa (w tym opakowań).
 • Wagę, zarówno w wartości bezwzględnej, jak i procentowej, ponownie użytych lub poddanych recyklingowi produktów i materiałów (innych niż pierwotne) użytych do wytworzenia produktów i usług przedsiębiorstwa (w tym opakowań).

 

3.3 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E5-5 – Odpływy zasobów

 

Przedsiębiorstwo ujawnia informacje na temat swoich istotnych odpływów zasobów, w tym odpadów.

Produkty i materiały

 

Przedsiębiorstwo dostarcza opis kluczowych produktów i materiałów, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa i które zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, w tym trwałość, możliwość ponownego użycia, naprawę, demontaż, regenerację, odnowienie, recykling lub inną optymalizację wykorzystania zasobu.

Odpady

 

Przedsiębiorstwo ujawnia następujące informacje na temat całkowitej ilości odpadów pochodzących z jego działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach:

 • Łączną ilość wytwarzanych odpadów.
 • Dla każdego rodzaju odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ilość wagową odpadów skierowanych do unieszkodliwiania według typu operacji odzysku oraz łączną ilość będącą sumą wszystkich trzech typów.

Rodzaje operacji odzyskiwania, które należy zawrzeć w ujawnieniu to:

 • przygotowanie do ponownego wykorzystania,
 • recycling,
 • inne operacje odzyskiwania

 

Dla każdego rodzaju odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ilość wagową skierowaną do unieszkodliwiania według rodzaju przetwarzania odpadów oraz ilość całkowitą stanowiącą sumę wszystkich trzech rodzajów. Rodzaje przetwarzania odpadów, które należy ujawnić to:

 • spalanie,
 • składowanie odpadów,
 • inne operacje usuwania odpadów,
 • łączną ilość i procent odpadów nie poddanych recyklingowi.

 

3.4 Wymóg dotyczący ujawnienia informacji E5-6 – Potencjalne skutki finansowe, wpływy, ryzyko i możliwości wynikające z wykorzystywania zasobów i gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Celem tego wymogu ujawnienia jest zapewnienie zrozumienia:

 • Potencjalnych skutków finansowych wynikających z istotnego ryzyka związanego z wykorzystywaniem zasobów i gospodarką obiegu zamkniętego, a także tego, w jaki sposób ryzyka te mają istotny wpływ (lub istnieje prawdopodobieństwo, że będą miały istotny wpływ) na przepływy pieniężne jednostki, wyniki, pozycję, rozwój, koszt kapitału lub dostęp do finansowania w krótko-, średnio- i długoterminowej perspektywie czasowej.
 • Potencjalnych skutków finansowych wynikających z możliwości powstałych na skutek prowadzenia polityki zrównoważonego wykorzystywania zasobów i wpływów wynikających z implementacji gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Bardzo chętnie odpowiemy na pytania w wiadomościach TUTAJ.

Zespół VELMA ESG

 

Źródło: EFRAG, ESRS, Download (efrag.org)

#ESG #dekarbonizacja #realestate #sustainability

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO